Remonty cząstkowe dróg gminnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych poprzez wzmocnienie i wykonanie warstw bitumicznych, a także wykonanie umocnienia obustronnych poboczy utwardzonych mieszanką kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Remonty cząstkowe należy wykonać zgodnie z SST poprzez frezowanie, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową oraz ułożenie mieszanki mineralno bitumicznej AC 11S gr. 5 cm. Przed przystąpieniem do rozkładania mineralnej mieszanki bitumicznej nawierzchnia powinna być dokładnie oczyszczona za pomocą sprzętu mechanicznego. Pobocza umocnione na szerokości 0,75 m przy krawędzi nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5 warstwą grubości 10 cm stabilizowaną mechanicznie. Roboty prowadzone będą po wprowadzeniu uzgodnionej czasowej organizacji ruchu. Wbudowane materiały powinny posiadać aktualne atesty i aprobaty techniczne, które podlegać będą zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego wraz z receptami na warstwy bitumiczne dla ruchu KR1.
2. W zakres remontów cząstkowych wchodzi:
• Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 5 cm
• Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych
• Ułożenie warstwy ścieralnej z BA, AC 11S, gr 5 cm po zagęszczeniu
• Oczyszczenie wypustów ulicznych
• Oczyszczenie studni chłonnych
• Wykonanie umocnienia pobocza kruszywem łamanym
2.Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia znajduje się w projekcie wykonawczym i w SST.
3.Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót objętych przedmiotem zamówienia do przedstawienia Zamawiającemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas trwania robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.07.2024 | 11:00


» Lokalizacja

26-624 Kowala-Stępocina


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Kowala
ul. Marii Walewskiej 7
26-624 Kowala-Stępocina
telefon: null


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się