Remont pasa drogowego drogi powiatowej nr 1675W Wola Chynowska - Podgórzyce przez msc. Chynów poprzez wykonanie ciągu pieszego

» Opis zapytania

Lokalizacja robót:
Droga powiatowa nr 1675W Wola Chynowska – Podgórzyce, miejscowość Chynów

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:
1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,
2. Roboty rozbiórkowe,
3. Wykonanie odwodnienia (przepustów pod zjazdami),
4. Regulacja wysokościowa infrastruktury naziemnej (studni, zaworów),
5. Wykonanie wykopu w gruntach kat. III – IV, z wywozem urobku,
6. Wykonanie nasypów,
7. Ustawienie obramowania nawierzchni z krawężników, obrzeży, oporników,
8. Wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika,
9. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni zjazdów,
10. Wykonanie ścieków podchodnikowych,
11. Wykonanie wzmocnienia skarpy i dna rowu pływami ażurowymi.

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o zgłoszenie robót. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest w projekcie, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (załącznik nr 6 do SWZ). Sposób realizacji zadania określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR (załącznik nr 8 do SWZ). Wszystkie roboty wykonane będą w pasie drogowym. Remont drogi będzie prowadzony przy dopuszczonym ruchu drogowym. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia. Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.07.2024 | 10:00


» Lokalizacja

05-622 Belsk Duży


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu z/s w Odrzywołku
Odrzywołek 8A
05-622 Belsk Duży
telefon: null
email: sekretariat@pzdgrojec.pl
nip: 7971594980


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się