ZAK/2024/001456 - Wykonanie koncepcji na suszenie i spalanie osadu poflotacyjnego - Animex Suwałki

» Opis zapytania

Dzień dobry,
Zapraszam do udziału w postępowaniu: "Wykonanie koncepcji na suszenie i spalanie osadu poflotacyjnego" - Animex Suwałki

1. Zapytanie dotyczy przedstawienia koncepcji na wykonanie układu do suszenia i spalania osadu celem np. ogrzania wody. Krótki opis sytuacji – aktualnie osad poflotacyjny ze ścieku zakładu uboju i przetwórstwa drobiu jest podawany na flokulator rurowy gdzie dozowany jest koagulant żelazowy PIX114, ług sodowy oraz polimer A8398. Po flotacji osad płynny trafia do prasy śrubowo talerzowej gdzie zostaje odwodniony, a następnie wywożony do biogazowni.
2. W załączniku screen z geoportalu, na którym zaznaczona jest lokalizacja kotłowni oraz podczyszczalni.
3. Zawartość suchej masy w osadzie to około 25%, ilość miesięczna osadu to 450-550 ton.
W załączniku plik zawierający szczegółowe wyniki badań osadu.
4. Do przedstawienia oferty konieczna jest wizja lokalna.
Warunkiem złożenia oferty i otrzymania załączników jest wypełnienie, podpisanie i odesłanie na mój adres e-mail: hubert.huberuk@animex.pl umowy o poufności.
Osoba do kontaktu w sprawach technicznych: Daniel Karczewski, daniel.karczewski@animex.pl, tel. 660 727 629.
Data oczekiwanej realizacji - 2024-08-14

Do złożenia oferty wymagana jest umowa o poufności (w załączniku.)
Jeśli nasze firmy nie mają podpisanej umowy o poufności proszę o odesłanie skanu z podpisami osób z KRS. na adres hubert.huberuk@animex.pl
Umowę wystarczy podpisać raz i będzie obowiązywała również w przypadku innych projektów realizowanych w całej Grupie Animex

Wymagania ogólne:
Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia , szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)
Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki ( nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji
Termin realizacji
Minimalny okres gwarancji -24 m-ce.
Oferta powinna zawierać informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/świąteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu
Czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)
Maksymalny czas usunięcia awarii rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii (wynikającej z normalnej eksploatacji)do momentu przywrócenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne.
Przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu (jeśli wymagane)
Forma płatności: E-FAKTURA
Cena
Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.
- swobodnego wyboru oferty.
- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.
Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.
Z poważaniem
Hubert Huberuk

Produkty
1. Wykonanie koncepcji na suszenie i spalanie osadu poflotacyjnego. - 1 szt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.06.2024 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi projektowe
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Animex Foods sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
NIP: 5272698951


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się