RG/160037781 1147/ AS/CZĘŚCI ZAMIENNE DO ZAWORÓW SARASIN

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,
Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty techniczno - handlowej zgodnie z warunkami niniejszego postępowania na zakup i dostawę zaworów i CZĘŚCI ZAMIENNE DO ZAWORÓW SARASIN (nie akceptujemy zamienników).
Oferent powinien poświadczyć, że proponowane przez niego urządzenia / części są: nieregenerowane, nowe (wyprodukowane nie dłużej niż 2 lata wstecz od daty odpowiedzi na zapytanie ofertowe), posiadają gwarancję producenta na rynku polskim i pochodzą z autoryzowanych kanałów dystrybucji.
1. Przedmiot zapytania
Przedmiotem niniejszego zapytania jest dostawa jak niżej:
1) Zawór SARASIN 044PSV-0005typ S61/Q04C4L1- 1 szt.
2) Zawór SARASIN 044PSV-0030Atyp Q04C4L16 P- 1 szt.
3) Zawór SARASIN 044PSV-0030Btyp Q04C4L16 P- 1 szt.
4) Zawór SARASIN 044PSV-0031typ S61/Q04CL16- 1 szt.
5) Zest. Napr do zaw. SARASIN 012PSV-0133ty- 1 szt.
6) Zest. Napr do zaw. SARASIN 321PSV-0054ty- 1 szt.
7) Zest. Napr do zaw. SARASIN 321PSV-0257ty- 1 szt.
8) Zest. Napr do zaw. SARASIN 321PSV-0610ty- 1 szt.
9) Zest. Napr do zaw. SARASIN 321PSV-0611ty- 1 szt.
10) Zest. Napr do zaw. SARASIN 321PSV-0620ty- 1 szt.
11) Zest. Napr do zaw. SARASIN 321PSV-610Aty- 1 szt.
12) Zest. Napr do zaw. SARASIN 321PSV-611Aty- 1 szt.
13) Zest. Napr do zaw. SARASIN 321PSV-620typ- 1 szt.
14) Zest. Napr do zaw. SARASIN 321PSV-630typ- 1 szt.
Do zamówienia przy dostawie ZAWORÓW wymagamy dokumentów:
- Wykaz części zamiennych wraz z nr katalogowymi,
- Rysunki wymiarowe,
- Instrukcje Instalacji i Obsługi,
- Deklaracja zgodności PED 2014/68 CE,
- Świadectwa materiałowe wg EN 10204 3.1 dla elementów ciśnieniowych,
Dane dodatkowe:
Zest. Napr do zaw. SARASIN 012PSV-0133typ 9BX4HFHNA P=15
Zest. Napr do zaw. SARASIN 321PSV-0054typ P12D1316A-Q-MM P=7 medium azot
Zest. Napr do zaw. SARASIN 321PSV-0257typ P72F1330A-D-MM P=5,7 medium azot
Zest. Napr do zaw. SARASIN 321PSV-0610typ P73H1316AQ-MM P=5,58 medium azot
Zest. Napr do zaw. SARASIN 321PSV-0611typ 9BX4HFFU6 P=5,19 medium azot
Zest. Napr do zaw. SARASIN 321PSV-0620typ P12D1316A-Q-MM P=11,98 medium azot
Zest. Napr do zaw. SARASIN 321PSV-610Atyp P7H1310A-0-GX4MM P=5,7 medium azot
Zest. Napr do zaw. SARASIN 321PSV-611Atyp 9B104HFFU6X4 P=5,2 medium azot
Zest. Napr do zaw. SARASIN 321PSV-620typ 9B104HFFU6X4 P=12 medium azot
Zest. Napr do zaw. SARASIN 321PSV-630typ 9B104HFFU6X4 P=12 medium azot
oraz kompletnych zaworów /brak dostępności części/:
Zawór SARASIN 044PSV-0005typ S61/Q04C4L16 P=6 medium woda chłodząca
Zawór SARASIN 044PSV-0030Atyp Q04C4L16 P=6 medium woda chłodząca
Zawór SARASIN 044PSV-0030Btyp Q04C4L16 P=6 medium woda chłodząca
Zawór SARASIN 044PSV-0031typ S61/Q04CL16 P=6 medium woda chłodząca
Załączniki widoczne po zalogowaniu się na platformę zakupową LOGINTRADE
2. Terminy dostawy : możliwie najkrótszy
3. Warunki dostawy: DDP Rafineria Gdańska Sp. z o. o., zgodnie z Incoterms 2020,
4. Ważność oferty
Wymagany okres ważności oferty - min. 30 dni od dnia złożenia oferty.
5. Klauzule sankcyjne
W związku z zakazami określonymi w przepisach sankcyjnych wydanych w związku z agresją na Ukrainę , w szczególności:
- Rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1, z późn. zm.),
- Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE.L Nr 134, str. 1, z późn. zm.),
- Rozporządzeniu Rady (EU) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (Dz.U.UE.L.2022.42I, str. 77, z późn. zm.) oraz
- Rozporządzeniu Rady (UE) NR 692/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola (Dz.Urz.UE.L Nr 183, str. 9, z późn. zm.),
oferent przystępując do postępowania zakupowego i składając ofertę w odpowiedzi na to zapytanie ofertowe gwarantuje, które miałyby zostać nabyte przez Rafinerię Gdańską Sp. z o. o. w wyniku realizacji złożonej oferty, nie będą pochodzić lub nie zostaną wywiezione z Rosji lub z Białorusi lub obwodów ługańskiego lub donieckiego lub Krymu lub Sewastopola (terytoriów Ukrainy).
6. Forma i treść oferty:
6.1. Pytania merytoryczne
Wszelkie pytania należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade do Kupca prowadzącego postępowanie zakupowe. Kontakt poza wytyczoną ścieżką, może skutkować wykluczeniem dostawcy z niniejszego postępowania wyboru kontrahenta.
6.2. Pytania techniczne związane z obsługą platformy Logintrade
W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel. +48 71 787 35 34;
e-mail:helpdesk@logintrade.net
6.3. Składanie ofert
Podstawą dla przygotowanie oferty jest specyfikacja techniczna materiału ujęta w treści zapytania ofertowego oraz Standardy Techniczne dostępne pod adresem:Standardy techniczne - Grupa LOTOS S.A.
Ewentualne odstępstwa od ww. wymagań muszą zostać wyraźnie wylistowane wraz z przyczynami ich poczynienia.
Oferent składa ofertę wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade - uzupełniając część merytoryczną oraz handlową na Platformie Logintrade (wg danych w Załączniku nr 3).
Wraz z ofertą bezwzględnie wymagane jest potwierdzenie wymagań postawionych w treści zapytania ofertowego oraz wyraźne wskazanie ewentualnych odstępstw w stosunku do wymagań jeżeli występują.
Oraz
Dodatkowo należy dołączyć dwa załączniki (np. PDF) z ofertami własnymi zatytułowanymi: a. OFERTA TECHNICZNA (bez podania cen). b. OFERTA HANDLOWA (z cenami),
a. Część merytoryczna (techniczna) w formacie załącznika (np. PDF) musi zawierać:
- dokumentację techniczną (np.: karta katalogowa, rysunek lub opis pozycji z podaniem nr katalogowych producenta) na poszczególne pozycje wymagane w zapytaniu ofertowym z wyłączeniem ceny,
- termin ważności oferty minimum 30 dni,
- maksymalny termin dostawy – (możliwie najszybszy),
- wymagany okres gwarancji - 12/18 miesiące,
- termin realizacji od momentu wywołania zapotrzebowania,
- kodu CN.
WYMAGAMY ZAMIESZCZENIA W OFERCIE WYKAZU CZĘŚCI ZAMIENNYCH WRAZ Z NR KATALOGOWYMI
b. Część handlowa musi zawierać:
- cenę jednostkową dla dostawy na warunkach DDP Rafineria Gdańska Sp. z o.o., (wszelkie koszty dodatkowe jak np.: pakowanie, dostawa, atesty, dokumentacja - muszą być ujęte w cenie jednostkowej).
- podpisany załącznik nr 1 – Oświadczenie oferenta,
- podpisany załącznik nr 2 – Oświadczenie Sankcje,
- podpisany załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta o ochronie informacji.
Brak złożenia oświadczeń skutkuje brakiem możliwości złożenia ewentualnego zamówienia u dostawcy.
Dokumenty formalne
w czasie trwania postępowania zakupowego, Rafineria Gdańska Sp. z o.o. może prosić o dostarczenie skanów następujących dokumentów:
• Dokumentu rejestrowego,
• Zaświadczenia o nadaniu NIP,
• Zaświadczenia o nadaniu REGON,
• Pełnomocnictwa do złożenia oferty,
• W przypadku podmiotów zagranicznych – certyfikat rezydencji.
Ponadto:
• Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nie starsze niż 3 miesiące (wystawione przez Urząd Skarbowy, dotyczy RP),
• Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie starsze niż 3 miesiące,
• Zezwolenie/koncesja lub oświadczenie, że prowadzona działalność nie wymaga ich posiadania,
• Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy (jeżeli jest wymagane), deklaracja CIT-8, PIT-B lub inny dokument przedstawiający sytuację finansową kontrahenta,
Wszelkie uwagi do OWZ Rafineria Gdańska Sp. z o. o. powinny być zgłaszane w terminie zadawania pytań. Po tym terminie jakiekolwiek uwagi nie będą rozpatrywane.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim.
7.Kryteria wyboru oferty:
• Cena (Cena netto za wykonanie Zamówienia uwzględniająca wszelkie niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę prac koszty np. dojazd, oczekiwanie, podatki, cła, ubezpieczenie, robociznę itp.)
• Ocena techniczna oferty
8.Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania umowy/wystawienia zamówienia. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego.
9. Zamawiający odrzuci oferty zawierające rażąco niską cenę, zgodnie z informacją załączoną do zapytania ofertowego jako Załącznik nr 4.
10. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania Oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób i do innych celów.
11. Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do akceptowania/odrzucania oferty w całości lub części.
12. Do zamówień zastosowanie mają Ogólne Warunki Zamówienia dostępne pod linkiem:https://rafineriagdanska.pl/repository/55544/
Po zakończonym procesie wyboru kontrahenta do oferentów biorących udział w postępowaniu zostanie wysłana informacja o jego wyniku.
UWAGA!
• Rafineria Gdańska Sp. z o.o. informuje, że na jej terenie obowiązują uregulowania i przepisy obejmujące swym zakresem m.in. BHP, ochronę przeciwpożarową i systemy przepustkowe.
• Rafineria Gdańska Sp. z o.o. oświadcza, że nie będą refundowane żadne koszty związane z przygotowaniem lub dostarczeniem oferty ani zwracane oferentom nadesłane oferty.
• Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów złożonej oferty.
• Wszelkie uwagi do OWZ Rafineria Gdańska Sp. z o. o. powinny być zgłaszane w terminie zadawania pytań. Po tym terminie jakiekolwiek uwagi nie będą rozpatrywane.
Z poważaniem
Andrzej Syroka

Produkty
1. Zawór SARASIN 044PSV-0005typ S61/Q04C4L1 - 1 szt.
2. Zawór SARASIN 044PSV-0030Atyp Q04C4L16 P - 1 szt.
3. Zawór SARASIN 044PSV-0030Btyp Q04C4L16 P - 1 szt.
4. Zawór SARASIN 044PSV-0031typ S61/Q04CL16 - 1 szt.
5. Zest. Napr do zaw. SARASIN 012PSV-0133ty - 1 szt.
6. Zest. Napr do zaw. SARASIN 321PSV-0054ty - 1 szt.
7. Zest. Napr do zaw. SARASIN 321PSV-0257ty - 1 szt.
8. Zest. Napr do zaw. SARASIN 321PSV-0610ty - 1 szt.
9. Zest. Napr do zaw. SARASIN 321PSV-0611ty - 1 szt.
10. Zest. Napr do zaw. SARASIN 321PSV-0620ty - 1 szt.
11. Zest. Napr do zaw. SARASIN 321PSV-610Aty - 1 szt.
12. Zest. Napr do zaw. SARASIN 321PSV-611Aty - 1 szt.
13. Zest. Napr do zaw. SARASIN 321PSV-620typ - 1 szt.
14. Zest. Napr do zaw. SARASIN 321PSV-630typ - 1 szt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.06.2024 | 14:00


» Lokalizacja

ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Rafineria Gdańska Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
NIP: 5832850390


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Maszyny, urządzenia i części zamienne z ostatnich 10 dni.