Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w Gminie Zębowice

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zasadzie „ZAPROJEKTUJ
I WYBUDUJ” i polegać będzie na przebudowie budynków w celu poprawy efektywności energetycznej w pięciu budynkach komunalnych finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę, z zachowaniem ciągu technologicznego określonego w dokumentacji projektowej. Wszystkie budynki objęte zamówieniem posiadają Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) określający zakres robót budowlanych dla każdego z budynków.
Podstawą do opracowania dokumentacji projektowej jest Program Funkcjonalno – Użytkowych ( dalej PFU ) opracowany przez Pracownię Projektową „SOLARSYSTEM s.c.” Biuro Projektowe – Technika Grzewcza Łapa M., Olesek W., Skorut – Nawara E., ul. Słowackiego 42, 32-400 Myślenice.
Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy ( dalej PFU ), który stanowi załącznik do niniejszej SWZ.
Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny jest na stronie internetowej
https://gminazebowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.07.2024 | 11:00


» Lokalizacja

46-048 Zębowice


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Zębowice
ul. Izydora Murka 2
46-048 Zębowice
telefon: null


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się