„Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "Rolnictwo" w ZSCKR w Studzieńcu” - Przebudowa budynku biurowego (socjalnego).

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "Rolnictwo" w ZSCKR w Studzieńcu” - Przebudowa budynku biurowego (socjalnego).
2. W ramach zamówienia zaplanowano:
a) branża budowlana:
• Demontaż stolarki drzwiowej
• Rozbiórka posadzki
• Rozbiórka części ścianek działowych
• Wykonanie otworów w ścianach istniejących (drzwi)
• Demontaż stolarki okiennej
• Skucie tynków na ścianach, stropie w miejscu montażu instalacji elektrycznej
• Wykonanie otworów pod przejścia wentylacji
• Wywiezienie nadmiaru piasku pod warstwy posadzkowe
• Murowanie ścian działowych
• Montaż stolarki drzwiowej
• Wykonanie podkładu betonowego
• Wykonanie tynków na murowanych ścianach
• Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w części dydaktycznej
• Wykonanie posadzek
• Skucie schodów na szczytach budynku
• Wykonanie zadaszenia wejścia głównego
• wykonanie schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki betonowej
• wykonanie tarasu z deski kompozytowej
• Roboty elewacyjne: naprawa, odgrzybianie i malowanie elewacji
b) branża elektryczna:
• wewnętrzne – naprawa istniejących i montaż nowej instalacji
• zewnętrzne – oświetlenie tarasu, wejścia do budynku, podświetlenie elewacji
• Wykonanie tras kablowych
• Wykonanie instalacji oświetlenia
• Wykonanie zasilania gniazd i urządzeń
c) branża sanitarna:
• Wykonanie instalacji zewnętrzna kanalizacji sanitarnej
• Wykonanie oczyszczalni biologicznej
• Wykonanie instalacji wodociągowej wewnętrznej
• Wykonanie centralnego ogrzewania
• Wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej
• Wykonanie instalacji kanalizacji w budynku
3. Szczegółowo przedmiot umowy i zakres robót opisują następujące dokumenty:
1) PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY BUDOWLANEJ –stanowiący Załącznik Nr 8 do SWZ
2) PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY SANITARNEJ - stanowiący Załącznik Nr 9 do SWZ
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgodnie z § 8 Umowy, gwarancji jakości na wykonane roboty i zamontowane urządzenia.
5. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przysługują Zamawiającemu przez okres 5 (pięciu) lat.
6. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, w związku z art. 438 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy), osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. minimum 1 osoba na stanowisku murarza lub pokrewnym. .
7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności weryfikacyjnych i kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności Zamawiający uprawniony jest do:
1). żądania oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podsta-wie umowy o pracę osób wykonujących czynności w związku z realizacją zamówienia, określającego liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, rodzaje umów o pracę i wymiary etatów;
2). żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
3). przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
8. Z tytułu niespełnienia żądania określonego w ust. 7 pkt 1 Zamawiający naliczy kary umowne, określone w § 7 ust. 1 pkt 9 Umowy.
9. Zamawiający wymaga, aby wynagrodzenie za pracę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nie było niższe od obowiązującej wysokości wynagrodzenia minimalnego, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
10. Wykonawca i jego podwykonawcy zobowiązani są do uzyskania zgody od pracowników na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
11. Wykonawca zobowiązuje się, na swój koszt, do sporządzenia oraz dostarczenia po zakończeniu robót dokumen

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.06.2024 | 12:00


» Lokalizacja

09-200 Studzieniec


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu
Studzieniec 30
09-200 Studzieniec
telefon: null


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się