72/DPE/PM/2024 - Świadczenie usług transportu węgla na potrzeby Zakładu Produkcyjnego TP1 Kazimierz-Juliusz ruch Juliusz

» Opis zapytania

Tytuł zapotrzebowania
72/DPE/PM/2024 - Świadczenie usług transportu węgla na potrzeby Zakładu Produkcyjnego TP1 Kazimierz-Juliusz ruch Juliusz
Treść zapytania
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie pn. Świadczenie usług transportu węgla na potrzeby Zakładu Produkcyjnego TP1 Kazimierz-Juliusz ruch Juliusz
Przedmiotem Zamówienia jest transport miału węgla kamiennego na potrzeby Zakładu Produkcyjnego TP1 „Kazimierz-Juliusz” Ruch ”Juliusz”.
ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
Ofertę należy złożyć w dwóch oddzielnych plikach (dopuszcza się również pliki .zip) oznaczonych „Oferta handlowa” oraz „Oferta techniczna”.
Zamawiający wymaga, aby oferta handlowa zawierała:
wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy wraz z załącznikami (Załącznik nr 3 do SIWZ);
wypełniony i podpisany Formularz Cenowy (Załącznik nr 3a do SIWZ);
wypełnione i podpisane zobowiązania innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów (Załącznik nr 4 do SIWZ) – jeśli dotyczy;
kopię aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wraz z dokumentami potwierdzającymi wniesienie opłaty za polisę lub wypełnione i podpisane zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczenia OC (Załącznik nr 5 do SIWZ);
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
pełnomocnictwo dla osób podpisujących Ofertę, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego;
deklaracja BHP (załącznik nr 6)
​       3. Zamawiający wymaga, aby oferta techniczna zawierała:
wykaz usług wraz z referencjami dokumentującymi przedstawione doświadczenie (Załącznik nr 7 do SIWZ);


wykaz kwalifikacji pracowników (Załącznik nr 8 do SIWZ);


wykaz sprzętu (Załącznik nr 9 do SIWZ) przewidzianego do realizacji usług w ramach umowy.
WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI:
Przelew bankowy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do Dalkia Polska Energia S.A.
DANE KONTAKTOWE:
Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących postępowania
Patrycja Molo – Starszy Specjalista ds. Zakupów
tel.  +48 727 690 626, e-mail: patrycja.molo@dalkia.com
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. portalu zakupowego Login Trade.
Szczegóły zapytania znajdą Państwo w załącznikach

Produkty
1. Świadczenie usług transportu węgla na potrzeby Zakładu Produkcyjnego TP1 „Kazimierz-Juliusz” ruch „Juliusz” - 1 t

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.06.2024 | 10:00


» Lokalizacja

ŚCIGAŁY 14/---
40-205 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi TSL

» Dane nabywcy

Dalkia Polska Energia S.A.
ŚCIGAŁY 14/---
40-205 Katowice
NIP: 9541863415


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się