Zakup części do przekładni NPD-250

» Opis zapytania

Proszę o przedstawienie oferty na elementy oryginalne lub równorzędne :
WAŁEK WEJŚCIOWY Z-19 przekł. NPD-250- 3 szt.
- cenę netto za zł/szt.,
- termin płatności: preferowany przelew 60 dni od daty dostarczenia faktury, ale nie krótszy niż 14 dni od daty otrzymania faktury(w przypadku płatności 14/30-dniowej,
proszę o podanie skonta),
- termin realizacji: oczekiwany termin dostawy przedmiotu zakupu na magazyn JZR - 21 dni kalendarzowych.
*W przypadku braku możności zaoferowania produktu w oczekiwanym przez Spółkę terminie, prosimy o przedstawienie możliwie najkrótszego w Państwa
ocenie własnego terminu dostawy.
Równocześnie zwracamy uwagę, że Spółka dokona wyboru dostawcy w oparciu o kryterium ceny i terminu dostawy.
- sposób transportu (preferowany na koszt Oferenta loco magazyn JZR Sp. z o.o.),
- termin obowiązywania gwarancji - minimum 12 miesięcy,
- kraj pochodzenia przedmiotu ofertowania / producent.
Jeżeli oferowany produkt/towar nie jest wytwarzany na terytorium UE, prosimy o wypełnienie i załączenie poniższego oświadczenia do oferty.Oświadczamy, że:1. oferowany towar jest produkowany na terytorium ……………..2. czy dostawa będzie zrealizowana z stanów magazynowych czy z nowej produkcji:………… stan magazynowy; ………………… nowa produkcja, ……………. Obydwa przypadki(Prosimy o wstawienie odpowiednio znaku „x”)3. towar/produkt znajduje się na składzie/magazynie w ………………..W przypadku otrzymania zamówienia, wymagane będzie świadectwo jakości wraz z dostawąDostawca dostarcza Towary nowe. Za Towary nowe uznaje się Towary nieużywane i nieregenerowane, wytworzone nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą Dostawy. Dotyczy części i materiałów dostarczanych do JZR, jak również komponentów/półproduktów/materiałów z których zostały one wykonane (daty produkcji winne posiadać oznaczenie na dostarczanych materiałach oraz wymaganej dokumentacji dostarczanej wraz z wyrobem na magazyn JZR: atestach, świadectwach jakości, kartach gwarancyjnych…).I. Złożenie oferty w oparciu o niniejsze zapytanie oznacza akceptację Ogólnych Warunków Zamówień dostępnych na stronie internetowej JZR pod adresem https://www.jzr.pl/fileadmin/user-files-przetargi///Ogolne_warunki_zamowien.pdfSkładając ofertę w oparciu o niniejsze zapytanie, Oferent oświadcza, że nie podlega wykluczeniu przewidzianemu w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i że nie podlega wykluczeniu przewidzianym w przepisach rozporządzeń Rady (UE). Oświadcza, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne, prawdziwe i zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia w błąd. W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w powyższych aktach prawnych niezwłocznie pisemnie powiadomimy o tym fakcie Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.II. POZOSTAŁE WARUNKI:1. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych lub wariantowych.2. Przetarg będzie prowadzony w oparciu o regulamin przetargowy, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.jzr.pl w zakładce przetargi.3. JZR Sp. z o.o. zastrzegają sobie możliwość wystąpienia z propozycją zwiększenia ilości zakupywanych materiałów do 100% wartości niniejszego zapytania w terminie do 30 dni od daty złożenia zamówienia po przeprowadzeniu dodatkowych uzgodnień, co do terminu realizacji. Propozycja ta nie musi zostać przyjęta przez oferenta.4. Dodatkowych informacji udziela: Wydział Zakupów - tel. 32 43 88 059 Jacek Olkuski5. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:- swobodnego wyboru oferty,- uznania, ze przetarg nie dał rezultatu,-unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Produkty
1. WAŁEK WEJŚCIOWY Z-19 przekł. NPD-250 - 3 szt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.06.2024 | 07:00


» Lokalizacja

Węglowa 4
44-268 Jastrzębie - Zdrój


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Spółka z o.o.
Węglowa 4
44-268 Jastrzębie - Zdrój
NIP: 633-19-71-048


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się