Zakup i dostawa odczynników chemicznych - KWAS NADCHLOROWY

» Opis zapytania

ZAPYTANIE O WARUNKI HANDLOWE
Szanowni Państwo!
Grupa Azoty ZAK S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup niżej wymienionego asortymentu i zaprasza do składania ofert.
l.p Asortyment Ilość J.m. Uwagi 1. KWAS NADCHLOROWY 70-72% CAS 7601-90-3, 250ML 1 SZT
UWAGI:
W przypadku ofert w EURO lub innej walucie obcej na potrzeby badania ofert przyjmuje się, iż podstawę przeliczenia wartości oferty zawierającej cenę w walucie innej niż złoty, stanowi średni kurs złotego w stosunku do tej waluty, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wyznaczony termin składania ofert. Przyjęty kurs walutowy ma zastosowanie do przeliczania wartości każdej kolejnej rewizji oferty pierwotnej.
Dodatkowe informacje
Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 730 –1430: Pani Barbara Szumilas – kontakt:+48 77 481 21 63; barbara.szumilas@grupaazoty.com
Termin realizacji zamówienia: 06.2024
Zawartość oferty: W ofercie należy określić:
· cenę netto w PLN lub innej walucie, zakres który obejmuje cena, jednostkę miary (sztuka, komplet, masa),
· warunki płatności (preferowane: przelew 60 dni po dostawie),
· termin dostawy,
· warunki dostawy (preferowane: DDP Magazyn Grupa Azoty ZAK S.A wg Incoterms 2010.),
· warunki gwarancji,
· termin ważności oferty, nie krótszy niż 30 dni.
Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
Składanie ofert
Ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu o warunki handlowe, prosimy przesłać do dnia: 29.05.2024 na Platformę Logintrade lub elektronicznie na adres: e-mail: barbara.szumilas@grupaazoty.com
Kryteria oceny ofert
Oferta będzie oceniana w oparciu o następujące kryteria:
- cena, za powyżej wymieniony przedmiot zapytania,
- termin wykonania zamówienia,
- warunki płatności i dostawy,
- warunki gwarancji / serwisu,
- jakość wyrobu.
Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny.
Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Produkty
1. KWAS NADCHLOROWY 70-72% CAS 7601-90-3, 250ML - 1 ST

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.05.2024 | 13:00


» Lokalizacja

Mostowa 30 A
47-220 Kędzierzyn-Koźle


» Kategoria asortymentowa

  • Badania i rozwój

» Dane nabywcy

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Mostowa 30 A
47-220 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 7490005094


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się