Odbiór, transport oraz przetwarzanie odpadów poremontowych i wielkogabarytowych

» Opis zapytania

Nazwa: wartość usługi 24miesiące
Opis: proszę dodatkowo o załączenie wypełnione formularza z określeniem stawek jednostkowych
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew 60 dni na zasadach opisanych w umowie
Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Czas reakcji (48 h od zgłoszenia.
Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
pozwolenie na zbieranie lub zbieranie /ptzrwarzanie lub pozwlenie zintegrowane (proszę załączyć skan właściwych decyzji własnych oraz ewentualnie podwykonawców)
projekt umowy (wpisać "akceptuje")

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,Szpital
Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty
na niżej określone zamówienie.Przedmiot zamówienia: ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ PRZETWARZANIE ODPADÓW POREMONTOWYCH I
WIELKOGABARYTOWYCHW przypadku pytań: - związanych z obsługą platformy, proszę o
kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od
poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Komunikacja - forma porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców:W postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie ofert,
dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa przy użyciu domeny platformy zakupowej, wybrane postępowanie, zakładka
"Wiadomości".Zamawiający zastrzega
sobie możliwość modyfikacji warunków zamówienia przed upływem terminu otwarcia
ofert.Wraz z ofertą należy
złożyć:1.
Wypełniony załącznik
dodany do postępowania: Załącznik nr 2 – formularz cenowy2.
Decyzje wymagane
przez Zamawiającego niezbędne do realizacji zadania.3.
Podpisany załącznik
przedmiot zamówienia4. Wszelkie pozostałe dokumenty i informację należy
potwierdzić zgodnie z wytycznymi w aplikacji platformy zakupowej. Wykonawca, który nie
spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego nie będzie brany pod uwagę przy
ocenie ofert, jego oferta nie będzie oceniana.Zamawiający wybierze
wykonawcę, który spełni wszystkie wymogi i warunki stawiane wykonawcy i przedstawi
najkorzystniejszą ofertę wg. kryterium oceny.Nazwa
kryterium Waga kryterium
Cena
100%Cena podana w ofercie
powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym
uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone wyraźną klauzulą: np.; „Tajemnica
przedsiębiorstwa”. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane. Należy złożyć oświadczenie na piśmie, że informacje w tym
zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie
udostępnione.Zamawiający nie
odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszych uregulowań.O wynikach postępowania wszyscy
wykonawcy którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani w formie elektronicznej
na adres wykonawcy i/lub na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez
Zamawiającego jest przesłanie zamówienia lub podpisanie umowy.Wykonawca oświadcza,
że nie figuruje na żadnej liście podmiotów i osób objętych sankcjami w związku
z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i nie ma takich powodów żeby na
takiej liście się znalazł w przyszłości. W związku z tym wykonawca oświadcza, że
nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli zajdzie którakolwiek z następujących
okoliczności:1) cena
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która przeznaczona została na
sfinansowanie zamówienia,2) udzielenie
zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze
złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.3) Zamawiający może unieważnić
postępowanie również bez podania przyczyny.Zamawiający nie dopuszcza
częściowego składania ofert.Postępowanie nie jest prowadzone
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.05.2024 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się