Koszenie terenów zieleni oraz poboczy dróg powiatowych.

» Opis zapytania

1. Dwukrotne koszenie terenów zieleni w ciągu ulic powiatowych w miejscowości Pisz wraz z rozdrobnieniem w miejscu koszenia lub wygrabieniem i wywozem pokosu w okresie:
1) 1 koszenie – do dnia 30 czerwca 2024 r.
2) 2 koszenie – w okresie 1 sierpnia – 15 września 2024 r.
2. Dwukrotne koszenie poboczy, skarp i przeciwskarp oraz pobocza ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Nr 1522N na odcinku od ronda k/m Wiartel do miejscowości Pisz.
3. Dwukrotne koszenie poboczy przy drodze powiatowej Nr 1849N na odcinku od km 0+016 do km 2+845 oraz km 4+483 do km 7+045.
4. Dwukrotne koszenie poboczy przy drodze powiatowej Nr 1864N na odcinku od km 0+010 do km 2+100.
5. Dwukrotne koszenie poboczy przy drodze powiatowej Nr 1921N na odcinku od km 0+010 do km 1+840.
Terminy koszenia pasów zieleni i poboczy dróg powiatowych:
1) 1 koszenie – do dnia 15 lipca 2024 r.
2) 2 koszenie – w okresie 1 sierpnia – 15 września 2024 r.
Ogółem szacunkowa powierzchnia koszenia wynosi 162 118,00 m2.
W zakres zadania wchodzi koszenie trawy, chwastów, wykoszenie samosiewów, a także każdorazowe rozdrobnienie lub wygrabienie i wywiezienie pokosu z całej powierzchni. Koszenie musi być wykonywane w maksymalnym zakresie przy zastosowaniu kosiarek mechanicznych nierotacyjnych z mieleniem pokosu lub jego pochłanianiem, a tylko dla koszenia małych powierzchni i skarp oraz koszenia wykańczającego dopuszcza się stosowanie kosiarek rotacyjnych prowadzonych ręcznie oraz wykaszarek. Koszenie należy wykonywać w maksymalnie dużym zakresie sprzętem umożliwiającym rozdrobnienie pokosu – zmielenie oraz pozostawienie go w miejscu koszenia. Zanieczyszczone podczas koszenia chodniki, jezdnie i inne tereny przyległe należy oczyścić ze skoszonych traw.
Dobór sprzętu musi uwzględniać specyfikę pracy w pasie drogowym – rozdrobnienie powierzchni, ruch uliczny, obsadzenia drzewami i krzewami, znaki drogowe i inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Ze względu na ryzyko zagęszczania gruntu wokół drzew i krzewów, należy dobierać sprzęt w taki sposób by nacisk na osie był maksymalnie ograniczony. Wysokość koszenia, czyli wysokość roślin w trawniku oraz poboczy po zakończeniu koszenia powinna wynosić 4 ÷ 5 cm. Koszenie należy wykonać w taki sposób, aby powierzchnia całej połaci roślin była równej wysokości. Czas od rozpoczęcia koszenia trawnika na konkretnym odcinku ulicy do jego zakończenia powinien być maksymalnie skrócony tj. dokoszenie drobnych fragmentów, które nie mogą być skoszone inaczej niż ręcznie musi być wykonane natychmiast po przejeździe sprzętu, nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia koszenia konkretnej połaci trawnika, natomiast ewentualne wygrabianie i wywóz pokosu z terenu skoszonego nie później niż w ciągu 48 godzin od zakończenia koszenia.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne wypadki i szkody powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Szkody nie uznane przez ubezpieczyciela Wykonawcy, powstałe z przyczyn niewłaściwego zabezpieczenia i realizowania usług obciążą Wykonawcę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.05.2024 | 10:00


» Lokalizacja

12-200 Pisz


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
ul. Czerniewskiego 6
12-200 Pisz
telefon: null


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się