Zaj. terap.-pedagogiczne wspieranie rozwoju poznawczego dzieci oraz konsultacje dla rodziców dzieci zakwalifikow. do wczesnego wspomagania rozwoju, w ram.pr.kom.wsp dla rodzin ZA ŻYCIEM, z podz na cz.