Dostawa warzyw, owoców oraz jajek na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw, owoców oraz jajek na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia oraz ilości określono w Formularzu cenowo – ofertowym (Załączniki nr 1 do SWZ), będącymi integralną częścią SWZ. Informacje w zakresie zasad realizacji dostaw zawiera Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) na okres - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Szacunkowa wartość zamówienia netto nie przekracza wartości 221 000 euro (1 euro = 4,6371 zł).
Ilości wskazane w Formularzu cenowo–ofertowym są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw w wielkości podanej w Formularzu cenowo – ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotów zamówienia niż wskazano w Formularzu cenowo - ofertowym, jednak nie mniej niż 80%, w przypadku wystąpienia sytuacji trudnej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, tj. w przypadku braku obiektywnego zapotrzebowania na przedmioty zamówienia objęte niniejszą SWZ. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Zamawiający działa w najlepszej wierze zrealizowania zamówienia w całości.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.05.2024 | 09:00


» Lokalizacja

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie


» Kategoria asortymentowa

  • Przetwory owocowe i warzywne

» Dane nabywcy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Produkty spożywcze z ostatnich 10 dni.