Wykonanie projektu wiaty magazynowej na potrzeby Fabryki Pojazdów Szynowych

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,
H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.  zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ofertowym:
Przedmiot zapytania:
Wykonanie projektu wiaty magazynowej na potrzeby Fabryki Pojazdów Szynowych
Miejsce realizacji: Fabryka Pojazdów Szynowych ul. 28 Czerwca 1956 r., 223/229 61 - 485 Poznań
Osoba prowadząca: Michał Sominka Kontakt: Tel.: +48 537 300 097 E-mail: m.sominka@fpspoznan.pl
Harmonogram/termin realizacji zamówienia: 3 kwartał 2024
Opis zadnia:
Projekt koncepcyjny wraz wizualizacją planowanej zabudowy;
Projekt techniczno-wykonawczy wiaty na odpady i wiaty magazynowej zimnego składowania:
Wiata zamknięta z 3 stron
Projekt powinien zawierać model konstrukcji pod panele fotowoltaiczne weryfikacja liczby stanowisk pod panele;
Wybór technologii wykonania wraz z kosztorysem inwestorskim prac budowlanych;
Projekt powinien zawierać możliwość etapowania prac;
Projekt wyburzenia lub adaptacji budynku Acetylenowni.
Oferta powinna zawierać obsługę dokumentacyjną od pozwolenia na budowę do pozwolenia na użytkowanie.
Dokumentacja:
Na płytach CD/DVD lub Pendrive: Kompletna dokumentacja techniczna wszystkich elementów maszyny, w tym wszystkich rysunków, programów itp.( takich jak plany pneumatyczne lub elektryczne, programy itp.). Pliki rysunków CAD w formacie *.dwg.
Dokumentacja techniczna w wersji papierowej w języku polskim w 4 egzemplarzach.
Wymagania BHP mające wpływ na ofertę.:
Projekty powinny spełniać wszystkie wymagania do pozwolenia na budowę, Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepid oraz przepisów prawa budowlanego
Kary i opóźnienia:
W przypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia, które byłyby spowodowane bez winy Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych. Żądanie zapłaty kar umownych należy złożyć na piśmie. Kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia wynoszą 0,5% wartości netto zamówienia za każdy pełny tydzień opóźnienia, maksymalnie do 5% wartości zamówienia.
Dostawa i realizacja zadania
Niniejsze zapytanie ofertowe jest załącznikiem umowy i będzie stanowić jej pełen zakres.
Wszelkie przyczyny powodujące opóźnienie muszą zostać zgłoszone klientowi w formie pisemnej w odpowiednim czasie. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących produktu i/lub typu urządzenia/konfiguracji należy przekazać zawiadomienie o zmianach. Zawiadomienie o zmianach musi zostać zatwierdzone przez stosowny personel FPS w formie pisemnej.
Każda zmiana w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia wymaga zawarcia aneksu.
Nie będzie żadnych dodatkowych opłat związanych z nadgodzinami, kosztami transportu, dziennymi wydatkami oraz innymi dodatkowymi kosztami; należy je uwzględnić przy obliczaniu oferty.
Praca musi być wykonywana w normalnym czasie pracy lub innym ustalonym wcześniej przez zleceniodawcę.
Wykonawca musi wziąć pod uwagę podstawy przepisów/dyrektyw dotyczących czasu pracy.
Oferta powinna zawierać:
Cenę jednostkową na:
o Projekt koncepcyjny całości planowanej zabudowy,
o Projekt techniczno-wykonawczy wiaty na odpady,
o Projekt techniczno-wykonawczy pozostałej części magazynową,
o koszt prowadzenia dokumentacji (cz. urzędowa dla każdego z 2 etapów osobno). Zakłada się, że będziemy starać się o dwa pozwolenia na budowę – wiata na odpady 1 etap i wiata magazynowa 2 etap (wiata 2 i 3 z rysunku poglądowego).Termin realizacji
Czas gwarancji
Termin realizacji
Warunki płatności
Termin ważności oferty
Oferta oraz wszelka dokumentacja złożona w toku postępowania powinna być sporządzona w języku polskim. Oferta powinna być zgodna z zapytaniem ofertowym i powinna zawierać cały jej zakres. W przypadku złożenia oferty nieodpowiadającej warunkom formalnym i/lub merytorycznym określonym w RFQ oferta może zostać odrzucona. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami do osoby prowadzącej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny
Warunki zamówienia:
Przesłanie zamówienia systemowego, bądź zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny),
Sugerowany termin płatności: 30 dni
Warunki wymagane od oferenta:
Przedstawiona oferta cenowa winna być w oparciu o wizje lokalną w lokalizacji, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym oraz przeprowadzoną rozmowę z przedstawicielem Zamawiającego.
Dokumenty wymagane od oferenta do dołączenia, do postępowania ofertowego
Polisa OC,
referencje,
realizacje
Przebieg postępowania ofertowego i wyboru dostawcy:
Niniejsze postępowanie ofertowe jest postępowaniem prywatnym i nie podlega prawu o przetargach publicznych
FPS Sp. z o.o. zastrzega możliwość:

do swobodnego i selektywnego wyboru dostawców
zmiany zakresu przetargu oraz jego przebiegu
odrzucenie ofert, rezygnację i zamknięcie postępowania ofertowego bez wyłonienia docelowego dostawcy i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny
Ogólne warunki dostaw:
Dla dostawców, którzy nie mają podpisanej umowy ramowej z FPS obowiązują ogólne warunki dostaw, które znajdują się https://fpspoznan.pl/warunki-dostaw/
Regulamin:
Oferent poprzez złożenie oferty potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie treści zapytania ofertowego oraz regulaminu znajdującego się pod poniższym linkiem
https://fpspoznan.logintrade.net/portal,regulamin.html
W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel. +48 71 787 35 34; e-mail: helpdesk@logintrade.net.
9. Klauzula poufności
Wszystkie dokumenty zawarte w tym dokumencie oraz w dalszym postepowaniu ofertowym, niezależnie od formy, w jakiej te dane są wyrażone (ustnie, pisemnie, elektronicznie) mają charakter poufny.
W szczególności:
dane technologiczne i specyfikacje techniczne; informacje dotyczące planów operacyjnych, strategicznych i innych;
informacje związane z własnością intelektualną;
informacje dotyczące know how;
nazwiska, firmy, adresy i dane kontaktowe pracowników, klientów, dostawców i potencjalnych pracowników, klientów, dostawców — niezależnie od sposobu ich wyrażenia i utrwalenia;
informacje dotyczące możliwości rozwoju działalności, projektów rozwoju;
rysunki przekazane w załącznikach do zapytania ofertowego;

Produkty
1. Wykonanie projektu wiaty magazynowej na potrzeby Fabryki Pojazdów Szynowych - 1 szt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.05.2024 | 16:00


» Lokalizacja

ul. 28 Czerwca 1956r nr 223/229
61-485 Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi projektowe
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r nr 223/229
61-485 Poznań
NIP: 7831304054


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się