Zakup z dostawą - płoza hamulcowa do szyn.

» Opis zapytania

Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym przewidzianej w tej ustawie procedurze odwoławczej.
Zamawiający nie podlega pod przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ulicy Chemiczna 3 zapraszają do złożenia oferty na:
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zakup z dostawą - płoza hamulcowa do szyn.
2.Miejsce realizacji zamówienia: DAP Tarnobrzeg; ul Chemiczna 3 – wg Incoterms 2020. Magazyn.
3.Termin realizacji zamówienia:
- 5 dni od złożenia Zamówienia
4.Wymogi w stosunku do Wykonawcy (jeśli dotyczy):
- termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury.
- miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego.
- koszt transportu: po stronie Dostawcy.
5. Sposób wyboru oferty (kryteria oceny): np.:
Oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów:
1) Cena netto realizacji zadania.
6. Osobami upoważnionymi do prowadzenia uzgodnień i wyjaśnień w zakresie niniejszej oferty są:
7. Uwagi końcowe:
Informujemy, iż nasza Spółka z dniem 2 stycznia 2023 r. wdrożyła platformę zakupowąLOGINTRADE – wersja 2.0. w celu zapewnienia wygodnego i szybkiego odczytywania zapytań ofertowych, składania ofert handlowych, udziału w aukcjach elektronicznych, a także wszelkich innych dostępnych działań na platformie zakupowej LOGINTRADE dostępnej pod adresem: jak również stanowi bazę wiedzy o prowadzonych w naszej Spółce postępowaniach.
Uprzejmie zapraszamy do zarejestrowania się na naszej platformiehttps://platforma-zchsiarkopol.logintrade.net/portal,rejestracja.html . Rejestracja możliwa jest bez zaproszenia do uczestnictwa w konkretnym postępowaniu.
W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią Logintrade: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail:
Prosimy o zachowanie szczególnej poufności dotyczącej przekazanej Państwu dokumentacji.
Dokumentacja Przetargowa jest przekazana Oferentowi wyłącznie w celu opracowania i przedłożenia oferty przetargowej zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi. Oferent zachowa poufność i nie ujawni żadnej osobie trzeciej żadnej części Dokumentu Przetargowego w innym celu niż sporządzenie przez osoby trzecie i przesłanie oferentowi wyceny elementu robót. Oferent zapewni, że jego zewnętrzni konsultanci, podwykonawcy, dostawcy, itp. przestrzegać będą zasady zachowania poufności.
Ewentualne odstępstwa techniczne od naszego zapytania muszą być koniecznie w ofercie wyraźnie zaznaczone. Brak zaznaczonych odstępstw będzie traktowany jako potwierdzenie spełnienia wszystkich wyszczególnionych w zapytaniu wymagań technicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
zmiany terminu składania ofert;
wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości;
uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;
poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;
odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;
odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;
odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT;
wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy.
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
Oferty  prosimy składać na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zchsiarkopol.logintrade.net   https://platforma-zchsiarkopol.logintrade.net/portal,rejestracja.html
Wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce Zamawiający realizuje w formule podzielonej płatności - Split Payment.
Sprzedający zobowiązany jest posiadać rachunek bankowy widniejący w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. „białej liście podatników VAT".
W związku z art. 4 kt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych firma ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o. o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy oraz załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
Składając ofertę, Oferent potwierdza, iż zapoznał się Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, dostępną pod adresem:  http://www.zchsiarkopol.pl/sites/default/files/portalFiles/rodo/klauzulaInformacyjna Dla Oferentow.pdf

Produkty
1. płoza hamulcowa uniwersalna do szyn S49 - 5 szt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.05.2024 | 08:00


» Lokalizacja

ul. Chemiczna 3
39-400 Tarnobrzeg


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty
  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi TSL

» Dane nabywcy

Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o. o.
ul. Chemiczna 3
39-400 Tarnobrzeg
NIP: 8671993417


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się