CERSANIT/GRUPA/ZESTAWY MONTAŻOWE PLASTIK/METAL DO CERAMIKI SANITARNEJ

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,
Zapraszam do ofertyzacji zestawów montażowych plastik/metal:
Rekomendowany materiał:
- śruba metalowa o sprawdzonej wytrzymałości w komorze solnej 96h
- motylki/podkładki HDPE / POM lub inny o wysokiej wytrzymałości
Wymiary:
- dwie długości: 80 mm i 105 mm
- średnica gwintu: 8 mm
Zastosowanie: do montażu zbiorników misek ustępowych
Proponowany skład zestawu montażowego: dane techniczne - w załączeniu.
Kształt/konstrukcja może ulec zmianie. Podano szacunkową ilość roczną.Preferowana dostawa docelowo na skład konsygnacyjny.Oczekujemy na Państwa propozycje produktów i rozwiązań.Chętnie przetestujemy rozwiązania alternatywne.Pozdrawiam,Joanna Kafarskatel. 600 882 892 Ofertę można złożyć bez wymaganych dokumentów z zastrzeżeniem że dostawca którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany je dostarczyć jeżeli zajdzie taka konieczność. Wymagania - Wszystkie materiały, urządzenia i inne elementy powinny posiadać wymagane atesty/certyfikaty i świadectwa dopuszczenia. - Oferent oświadcza że posiada wymagane uprawnienia/certyfikaty/zezwolenia/ licencje do wykonania zadania. - Zgoda na podpisanie umowy pisemnej lub akceptacja OWZ. - Oczekiwany minimalny okres gwarancji 24 miesiące. - Sugerowany termin płatności 60 dni - Proponowany termin ważności oferty 60 dni - dla surowców: dołączyć kartę charakterystyki, specyfikację produktu Ważne: Prosimy o zapoznanie się z załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego, w szczególności z załącznikiem Wymagania Dokumentowe. Dostawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe potwierdza, że ma świadomość iż: 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie OWZ obowiązujących w Cersanit S.A., Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących. 2. Do realizacji zawartej Umowy stosuje się OWZ w zakresie nieuregulowanym odrębnie przez Strony w procesie Postępowania Ofertowego. Złożenie Oferty jest jednoznaczne z akceptacją OWZ przez Dostawcę. 3. Jeżeli Cersanit S.A. i Dostawca są stronami obowiązującej Umowy Pisemnej o charakterze ramowym, która swoim zakresem obejmuje przedmiot zapytania ofertowego, OWZ stosuje się w zakresie nieuregulowanym w Umowie Pisemnej. Postanowienia Umowy Pisemnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami Oferty wybranej przez Cersanit S.A., chyba że co innego wynika z Umowy Pisemnej. 4. Wybór Oferty będzie jednoznaczny z zawarciem Umowy między Stronami Postępowania Ofertowego. Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu): Zapoznałem się z treścią pełnomocnictwa Kupca udzielonego przez Cersanit S.A. Wyrażam zgodę na stosowanie OWZ/umowy pisemnej potwierdzam, że wszystkie dokumenty złożone wraz z ofertą zawierają dane aktualne na dzień jej złożenia

Produkty
1. ZESTAW MONTAZOWY PCV 80 - 300000 szt.
2. ZESTAW MONTAŻOWY PCV 105 - 100000 szt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.05.2024 | 07:00


» Lokalizacja

Leśna 6
22-300 Krasnystaw


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowlano-remontowe
  • Rury
  • Elementy złączne

» Dane nabywcy

Cersanit S.A. - Zakład Produkcyjny w Krasnymstawie
Leśna 6
22-300 Krasnystaw
NIP: 5640001666


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się