RG/160036491/836 AK - ZAWÓR OCZOMYJKI PRYSZNICA

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,
Zawór oczomyjki prysznica bezpieczeństwa W9316
producent: Western Emergency Equipment.
NIE AKCEPTUJEMY ZAMIENNIKÓW. Prosimy o przedstawienie oferty w postaci dwóch załączników w formacie .pdf: oferty handlowej oraz oferty technicznej (pełna specyfikacja techniczna armatury z kartami katalogowymi). Prosimy o potwierdzenie wszystkich wymagań lub wyraźne wskazanie ewentualnych odstępstw w wykonaniu w stosunku do wymagań zapytania ofertowego. Maksymalny termin dostawy - możliwie najszybszy Wymagana ważność oferty - 30 dni Wymagany okres gwarancji - 18/24 miesiące Wymagane jest złożenie oferty na pełny zakres zapytania ofertowego. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru dostawcy dla konkretnych pozycji zapytania ofertowego. Podstawą dla przygotowanie oferty jest specyfikacja techniczna materiału ujęta w treści zapytania ofertowego oraz Standardy Techniczne dostępne pod adresem:https://www.lotos.pl/2821/dla_biznesu/dla_dostawcow/dokumenty_do_pobrania/standardy_techniczne · Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania umowy/wystawienia zamówienia. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego. · Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące specyfikacji technicznej należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade. Kontakt z członkami Komisji poza wytyczoną ścieżką, może skutkować wykluczeniem dostawcy z niniejszego postepowania wyboru kontrahenta. W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel.: +48 71 787 35 34; e-mail:helpdesk@logintrade.net. · Zamawiający odrzuci oferty zawierające zbyt niską cenę, zgodnie z informacjami załączonymi do Zapytania Ofertowego. · Do zamówień zastosowanie mają Ogólne Warunki Zamówienia Rafineria Gdańska Sp. z o.o. dostępne pod linkiem:https://rafineriagdanska.pl/repository/55544/ Wszelkie uwagi do OWZ Rafineria Gdańska Sp. z o.o. powinny być zgłaszane w terminie zadawania pytań. Po tym terminie jakiekolwiek uwagi nie będą rozpatrywane. · Płatności będą realizowane przelewem bankowym z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, na podany numer rachunku bankowego Dostawcy. Podatek VAT będzie płacony jedynie w walucie polskiej na rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. Wystawca faktury zobowiązuje się podać taki nr rachunku bankowego na każdej fakturze. Dostawca oświadcza, że podany numer rachunku bankowego: • jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT, • jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność Dostawca niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 1 dnia od dnia zaistnienia takiej zmiany) poinformuje Zamawiającego o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. · W związku z zakazami określonymi w przepisach sankcyjnych wydanych w związku z agresją na Ukrainę, w szczególności: - Rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1, z późn. zm.), - Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE.L Nr 134, str. 1, z późn. zm.), - Rozporządzeniu Rady (EU) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (Dz.U.UE.L.2022.42I, str. 77, z późn. zm.) oraz - Rozporządzeniu Rady (UE) NR 692/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola (Dz.Urz.UE.L Nr 183, str. 9, z późn. zm.), Oferent przystępując do postępowania zakupowego i składając ofertę w odpowiedzi na to zapytanie ofertowe gwarantuje, że towary/wyroby (w tym również towary/wyroby dostarczane w ramach realizowanych usług), które miałyby zostać nabyte przez Rafineria Gdańska Sp. z o.o. Sp. z o. o. w wyniku realizacji złożonej oferty, nie będą pochodzić lub nie zostaną wywiezione z Rosji lub z Białorusi lub obwodów ługańskiego lub donieckiego (terytoriów Ukrainy). Prosimy pod rygorem nieważności złożonej oferty załączenie podpisanego oświadczenia z załącznika. Z poważaniem, Agata Kasperkiewicz

Produkty
1. ZAWÓR OCZOMYJKI PRYSZNICA W9316 - 1 szt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.05.2024 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk


» Kategoria asortymentowa

  • BHP i higiena osobista

» Dane nabywcy

Rafineria Gdańska Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
NIP: 5832850390


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii BHP i higiena osobista z ostatnich 10 dni.