Cukier w workach 25 kg Agri Plus

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,
Agri Plus Sp. z o.o., zaprasza do składania ofert:
1.           Przedmiot zamówienia:
Cukier w workach plastikowych 25 kg w okresie 05.2024 - 04.2025 w ilości 96 ton
2.           Warunki zamówienia:
2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).
2.2 zamówienia na tzw. "Wywołanie" w zależności od zapotrzebowania
2.3 wysyłka w dowolne miejsce w Polsce wskazane przez zamawiającego
2.4 koszt dostawy po stronie dostawcy
3.           Warunki wymagane od oferenta:
3.1 Wielkość opakowania 25kg
3.2 Pakowane w worki plastikowe
3.3 proszę o podanie ceny netto za 1 kg przy minimum logistycznym 750-1000kg dla jednej lokalizacji/ zamówienia na tzw. wywołanie
3.4 proszę o podanie terminu i warunków płatności
4.           Termin składania i warunki formalne oferty:
4.1.        oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej.
4.2.        oferent pozostaje związany ofertą od momentu jej złożenia do upływu terminu min. 60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
4.3.        oferta powinna nadto zawierać:
4.3.1.    informację o minimum logistycznym
4.3.2     czas realizacji zamówienia
4.4.        oferty odbiegające od wymogów opisanych powyżej zostaną automatycznie odrzucone i nie będą brane pod uwagę.
5.           Dokumenty wymagane od Oferenta:
5.1.        Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty (w formie załączników) następujące dokumenty:
5.1.1.    nie dotyczy
5.2.        niedołączenie do oferty wszystkich wymienionych powyżej dokumentów może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.
6.           Przebieg postępowania:
6.1.        Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego.
6.2.        Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
6.2.1.    zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia
6.2.2.    swobodnego wyboru oferty
6.2.3.    selektywnego wyboru dostawcy
6.2.4.    odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego
6.2.5.    odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.
7.           Postanowienia końcowe:
7.1.        Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:
https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html
Pozdrawiam,
Joanna Walczak

Produkty
1. cukier - 96000 kg

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.05.2024 | 12:00


» Lokalizacja

Marcelińska 92
60-324 Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty spożywcze

» Dane nabywcy

Agri Plus Sp. z o.o.
Marcelińska 92
60-324 Poznań
NIP: 6692271154


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Produkty spożywcze z ostatnich 10 dni.