Dostawa zestawów do hemodializy i serwet sterylnych dla UCK

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do hemodializy i serwet sterylnych dla UCK w asortymencie, cenie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment spełniał wymagania dotyczące wyrobów medycznych zawarte w Ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) oraz w wydanych na podstawie tejże ustawy, aktach wykonawczych – jeżeli dotyczy.
3. Zaoferowane wyroby medyczne, o których mowa w ust. 1 muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w załączniku nr 4 do SWZ spowoduje odrzucenie oferty.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.05.2024 | 09:30


» Lokalizacja

UCK Gdańsk


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się