Powrót

Wykonywanie prac sprzętem budowlanym i transportowym przy pracach Grup Likwidacji Infrastruktury.

» Opis zapytania


Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu prac sprzętem budowlanym i transportowym z obsługą operatorską oraz montażu/demontażu dróg dojazdowych oraz placów manewrowych z płyt drogowych przy pracach Grup Likwidacji Infrastruktury w II połowie 2024 i 2025 roku zgodnie z zapisami umowy.
Informacje na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania: Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego
Inne uwagi: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 27.05.2024 13:00Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego po przez system.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.05.2024 | 11:00


» Lokalizacja

Polska, głównie województwo podkarpackie i małopolskie


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Orlen S.A. - Oddział PGNiG w Sanoku
Orlen S.A., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Polska, renata.warjas@pgnig.pl


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się