Wybór Organizacij odzysku Opakowań

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,
Działając w imieniu Uzdrowisk Kłodzkich S.A. – Grupa PGU, producenta wody mineralnej Staropolanka serdecznie zapraszamy do składania ofert na wybór Organizacji Odzysku Opakowań.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznych regulacji i nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami stawianymi Oferentom wskazany się w załączniku.
Ofertę w postaci wypełnionego Formularza ofertowego należy składać poprzez platformę zakupową LoginTrade lub bezpośrednio na wskazany adres mailowy.
W załączonym Formularzu ofertowy wskazano ilości i rodzaj mas danych opakowań niezbędnych do wyceny.
Cena wskazana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty dodatkowe.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może prosić Oferentów o dalsze informacje odnośnie treści złożonych ofert.
Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść Zapytania ofertowego oraz przedłużyć termin składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania zakupowego, unieważnienia postępowania zakupowego w całości lub części bez podania przyczyn jak również do swobodnego wyboru oferty. Udział w postępowaniu nie stanowi podstaw do jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta w stosunku do Zamawiającego.
Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Podmiot składający ofertę akceptuje i potwierdza zapisy klauzuli antykorupcyjnej umieszczonej pod linkiem: https://uzdrowiska-pgu.pl/klauzula-antykorupcyjna.
Administratorem danych osobowych jest Polska Grupa Uzdrowisk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525497, numer NIP 8971802723 oraz numer REGON 022512941 („Administrator”).
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, w związku z postępowaniem zakupowym, dostępna jest w załączniku poniżej.
Pozdrawiam
Specjalista ds. Zakupów
Roman Wierzbicki
tel. 785 992 396
mail : roman.wierzbicki@pgu.pl

Produkty
1. Wybór Organizacij Odzyskuy Opakowań - 1 szt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.05.2024 | 12:00


» Lokalizacja

Gen. W. Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Woda i ścieki
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Polska Grupa Uzdrowisk sp. z o.o.
Gen. W. Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
NIP: 8971802723


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się