Przebudowa służbowych pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia biurowe i pomieszczenie socjalne wraz z dostosowaniem drogi ewakuacyjnej do wymagań bezpieczeństwa pożarowego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa służbowych lokali mieszkalnych na pomieszczenia biurowe i pomieszczenie
socjalne wraz z dostosowaniem drogi ewakuacyjnej do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku położonym w
Warszawie przy ul. Króla Jana I Olbrachta 94 B, na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającej w
trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został wskazany w dokumentacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do
SWZ, zawierającej: projekt zmiany sposobu użytkowania, przedmiar robót do wykonania oraz Specyfikację Techniczną
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
3. Zamawiający zaznacza, iż załączony do dokumentacji technicznej przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy,
a podstawą do sporządzenia oferty są pozostałe dokumenty techniczne załączone przez Zamawiającego oraz wszystkie
inne dokumenty i materiały zawarte w SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.05.2024 | 12:00


» Lokalizacja

00-926 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa
telefon: null


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się