Adaptacja budynku szkoły w Wełninie wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia klubu dziecięcego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Adaptacja budynku szkoły w Wełninie wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia klubu dziecięcego”.
1.1 Zamówienie obejmuje m.in:
- częściowe wyburzenia ścian,
- demontaż części stolarki okiennej i drzwiowej i montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej,
- demontaż posadzki i warstw podposadzkowych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, sanitariatów i pokoju administracyjnego dla personelu klubu dziecięcego,
- demontaż i wykonanie nowych posadzek w pozostałych pomieszczeniach,
- wykonanie nowych ścian murowanych i zamurowań otworów w ścianach,
- wykonanie nowych przegród poziomych i pionowych w systemie suchej zabudowy,
- wykonanie nowych lub odtworzenie zdemontowanych fragmentów izolacji termicznej ścian,
- wykonanie tzw. „skrzydeł ogniowych” przy ścianach zewnętrznych na granicy stref pożarowych po nowym podziale budynku na strefy pożarowe po wydzieleniu klubu dziecięcego,
- wykonanie przebudowy i rozbudowy instalacji sanitarnych wod-kan i c.o.,
- wykonanie nowej instalacji wewnętrznej enn,
- wykonanie zespołu wejściowego z pochylnią dla osób niepełnosprawnych przy elewacji frontowej budynku,
- wykonanie tarasu z nawierzchnią utwardzoną o funkcji komunikacyjno-wypoczynkowej przy elewacji południowej budynku,
- wykonanie balustrad pochylni, zespołu wejściowego i tarasu,
- wykonanie utwardzenia terenu dla celów komunikacyjnych wokół budynku,
- wykonanie przyłącza wody do celów przeciwpożarowych ze studnią wodomierzową i wewnętrzną instalacją hydrantową,
- wykonanie elementów hybrydowej, grawitacyjno-mechanicznej instalacji wentylacyjnej na potrzeby projektowanego klubu dziecięcego,
- dostawę i montaż wyposażenia klubu dziecięcego,
- utworzenie placu zabaw na potrzeby klubu dziecięcego,
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
1.2 Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane. Wykonawca określa czas trwania okresu gwarancji w formularzu ofertowym. Gwarancja może zostać udzielona odpowiednio na okres 36/42/48/54/60/66/72 miesięcy. Czas trwania okresu gwarancji oceniany będzie w kryterium oceny ofert zgodnie z zapisami pkt 21 SWZ.
Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje między innymi, poza warunkami ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawę oraz konserwację i przeglądy oraz regulacje wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów lub ich wymianę.
1.3 Oferowane i dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad, kompletne, zdatne do prawidłowej eksploatacji - zgodnie z zakresem funkcjonalnym i jego przeznaczeniem, nadto oznaczone znakiem CE, muszą posiadać odpowiednie atesty, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, certyfikaty bezpieczeństwa.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II i III SWZ w tym m.in. w:
a/ dokumentacji projektowej wraz z „Zestawieniem wyposażenia klubu dziecięcego” stanowiącym Załącznik nr 1 do przedmiaru robót,
b/ specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
c/ projektowanych postanowieniach umowy.
Dokumenty wymienione w powyżej należy traktować jako wzajemnie objaśniające, a w przypadku rozbieżności lub dwuznaczności, wyjaśnienia i uzupełnienia winny być wydane przez Zamawiającego, który udzieli Wykonawcy odpowiednich instrukcji.
3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.06.2024 | 11:00


» Lokalizacja

28-131 Solec-Zdrój


» Kategoria asortymentowa

 • AGD Małe
 • AGD Duże
 • Materiały i sprzęt edukacyjny
 • Akcesoria kuchenne
 • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych
 • Meble
 • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń
 • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części
 • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
 • Pozostałe prace budowlano-remontowe
 • Usługi aranżacji terenów
 • Usługi budowy instalacji
 • Usługi demontażu
 • Usługi drogowe i kolejowe
 • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
 • Usługi projektowe
 • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Solec Zdrój
ul. 1 maja 10
28-131 Solec-Zdrój
telefon: null


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się