ZAWÓR MW 9021112V DŁAWIĄCO-ZWROTNY, ZESTAW NAPRAWCZY EB280 NAPĘDU PNEUMAT,

» Opis zapytania

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ
MERCUS Logistyka sp. z o. o. w Polkowicach

1. ZAMÓWIENIE I POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA
1.1. Poniższe Ogólne Warunki Zamówień (dalej „OWZ”) obowiązują dla składanych przez MERCUS Logistyka sp. z o.o. (dalej „Zamawiający”) zamówień na zakup lub dostawę: wyrobów, usług i innych o zbliżonym charakterze, dla których nie zawarto umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.
1.2. Zamówienie jest wiążące, jeżeli złożone jest:
a) elektronicznie w formie dokumentu podpisanego z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisem korporacyjnym (niekwalifikowanym podpisem elektronicznym Zamawiającego),
b) elektronicznie bezpośrednio z systemu SAP, które nie wymaga dodatkowych podpisów ze strony Zamawiającego,
c) w formie pisemnej, podpisanej przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego, których wykaz znajduje się na stronie: www.mercus.com.pl/ze.
1.3. Sprzedawca po otrzymaniu zamówienia zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych do potwierdzenia jego otrzymania i przyjęcia warunków zamówienia poprzez:
a) kliknięcie linku, służącego potwierdzeniu zamówienia (zamówienia elektroniczne),
b) dokumentowe, w tym e-mailowe, potwierdzenie otrzymania zamówienia do pracownika Kupującego wymienionego na zamówieniu (zamówienia papierowe).
Brak odpowiedzi na zamówienie w terminie 5 dni roboczych, oznacza jego przyjęcie na warunkach w nim określonych. Zamawiający ma jednak prawo odstąpienia od zamówienia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zamówienia w razie niepotwierdzenia przez Sprzedawcę, a Sprzedawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
1.4. Potwierdzenie zamówienia oznacza jego przyjęcie na określonych w nim warunkach bez zastrzeżeń.
1.5. Zmiana warunków zamówienia może nastąpić za zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie lub drogą elektroniczną (w tym e-mail) przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego, których wykaz znajduje się na stronie: www.mercus.com.pl/ze.
1.6. Ilekroć w OWZ jest mowa o „Użytkowniku” rozumie się przez to Oddział lub Spółkę z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., między innymi na rzecz której Kupujący nabywa Towary.

2. OBIEG KORESPONDENCJI DOTYCZĄCEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA
2.1. Zamawiający podaje w zamówieniu numer i szczególne znaki pisma, które Sprzedawca jest zobowiązany umieszczać w korespondencji dotyczącej danego zamówienia (potwierdzeniach, zawiadomieniach o wysyłce, dokumentach przewozowych, dokumentach dostawy, fakturach, itp.). W przypadku dostaw bezpośrednich do Użytkownika Sprzedawca zobowiązany jest podawać na dokumentach dostawy numer zamówienia Użytkownika.
2.2. Sprzedawca odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym oznaczeniem przesyłek i dokumentów.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI

TERMIN I SPOSÓB PŁATNOŚCI: 60 DNI OD DATY DOSTARCZENIA TOWARU I FV. CENA NA FAKTURZE NALICZANA BĘDZIE W WALUCIE PLN PO PRZELICZENIU PRZEZ PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE WALUTY OBCEJ WG. ŚREDNIEGO KURSU NBP Z DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DZIEŃ WYSTAWIENIA FAKTURY VAT. ZAPŁATA ZA REALIZACJĘ DOSTAWY NASTĄPI W PLN.

4.1. Sprzedawca doręczy fakturę nie wcześniej niż po odbiorze towaru przez Zamawiającego lub Użytkownika bez uwag i nie później niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towaru. Faktura wystawiona nieprawidłowo, bezpodstawnie nie zobowiązuje Zamawiającego do zapłaty.
4.2. Zamawiający dokonuje zapłaty za dostarczony towar przelewem w terminie określonym w zamówieniu, chyba że w warunkach postępowania przetargowego (jeśli dotyczy), którego wynikiem jest zamówienie wskazano inny termin.
4.3. Termin płatności liczony jest od dnia dostawy i daty dostarczenia prawidłowo wystawionego oryginału faktury. W przypadku zrealizowania przez Sprzedawcę dostawy wcześniej, niż termin dostawy wskazany w zamówieniu termin ten liczony jest od dnia dostawy wskazanego w zamówieniu.
4.4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4.5. Cena na fakturze naliczona

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2024 | 11:00


» Lokalizacja

59-101 Polkowice


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Mercus Logistyka Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 11
59-101 Polkowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: PL6920001774
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się