Zakup szczotek drucianych 6-rzędowych.

» Opis zapytania

HUTA ŁABĘDY S.A zaprasza do składania ofert handlowych na zakup szczotek drucianych 6 - rzędowych.
Koszt dostawy po stronie Dostawcy
Oferty handlowe powinny być złożone na Platformie Zakupowej
Obowiązuje kryterium cenowe przy wyborze Dostawcy
Cena jednostkowa netto winna zawierać wszystkie koszty.
Wymagane jest oświadczenie czy Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT.
W przypadku gdy , zapytanie dotyczy towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT należy podać symbol PKWiU /CN .
Spółka nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert oraz innych kosztów związanych z udziałem Dostawcy w Postępowaniu zakupowym.
Termin realizacji zamówienia jest ostateczny i może być przedłużony wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego ( OWZ pkt 5 .1 ).
Jakiekolwiek odstępstwa od treści Zapytania ofertowego muszą być wyraźnie zaznaczone w ofercie.
Materiały otrzymane w związku z Postępowaniem zakupowym nie podlegają zwrotowi.
Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn Centralny zamawiającego przy Hucie Łabędy SA Gliwice ul. Metalowców 6.
Postępowanie Zakupowe realizowane jest w oparciu o dokument " Ogólne Warunki Zakupu HUTY ŁABĘDY S.A" stanowiący załącznik numer 6 do Regulaminu Zakupów.
Złożenie oferty handlowej przez oferenta jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem:
- Huta ma możliwość zmiany terminu składania ofert
- treści zaproszenia do składania ofert
- warunków formalnych
- oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim
- istnieje możliwość zmiany treści zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert
- Huta ma możliwość wezwania wykonawców do uzupełnienia brakujących lub poprawienia błędnych dokumentów lub oświadczeń lub wyjaśnienia ich treści
- nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych
- Huta nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert oraz innych kosztów związanych z udziałem Wykonawcy w Postępowaniu zakupowym
- Huta może żądać od Wykonawcy potwierdzenia cen jednostkowych
- wartość netto zamówienia może zostać zmniejszona do 50% lub zwiększona o 30% przez Hutę z zachowaniem wynegocjowanych cen jednostkowych
- dokumentu pn. "Ogólne Warunki Zakupu HUTY ŁABĘDY S.A", który stanowi załącznik nr.6 do Regulaminu Zakupów.
Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany zakresu Postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zakończenia Postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyny takiej decyzji.
Dostawca w przypadku wyboru jego Oferty ma obowiązek potwierdzić złożone Zamówienie poprzez złożenie dokumentu Potwierdzenie zamówienia.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Termin ważności złożonej oferty handlowej: 45 dni
Termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury.
Huta ma uprawnienie do wezwania wykonawcy do przedłużenia terminu związania z ofertą
Osoba kontaktowa w sprawach handlowych – Irena Mętel – tel. 32 2347361

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.05.2024 | 12:00


» Lokalizacja

44-109 Gliwice


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia

» Dane nabywcy

HUTA ŁABĘDY S.A.
ul. Anny Jagiellonki 45
44-109 Gliwice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: PL6310200831
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Narzędzia z ostatnich 10 dni.