AGITA 10 WG 400G - AGRI PLUS

» Opis zapytania

Zaproszenie do składania ofert
Szanowni Państwo,
Agri Plus Sp. z o.o. w Poznaniu (ul. Marcelińska 92, 60 – 324 Poznań), zaprasza do składania ofert:
1.           Przedmiot zamówienia:
1.1  AGITA 10 WG 400G- 360 SZT- zamówienie jednorazowe z dostawą na magazyn centralny (Czarne Małe, 78-550 Czaplinek)
2.           Warunki zamówienia:
2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).
2.2  dostawa na magazyn centralny Czarne Małe Czaplinek
3.           Warunki wymagane od oferenta:
3.1  proszę o podanie ceny netto 1 opakowania
3.2 proszę o podanie daty ważności
3.3 proszę o podanie terminu i warunków płatności
4.           Termin składania i warunki formalne oferty:
4.1.        oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej.
4.2.        oferent pozostaje związany ofertą od momentu jej złożenia do upływu terminu min. 21 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
4.3.        oferta powinna nadto zawierać:
4.3.1.      czas realizacji zamówienia
4.4.        oferty odbiegające od wymogów opisanych powyżej zostaną automatycznie odrzucone i nie będą brane pod uwagę.
5.           Dokumenty wymagane od Oferenta:
5.1.        Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty (w formie załączników) następujące dokumenty:
5.1.1.   kartę produktu
5.2.        niedołączenie do oferty wszystkich wymienionych powyżej dokumentów może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.
6.           Przebieg postępowania:
6.1.        Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego.
6.2.        Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
6.2.1.    zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia
6.2.2.    swobodnego wyboru oferty
6.2.3.    selektywnego wyboru dostawcy
6.2.4.    odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego
6.2.5.    odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.
7.           Postanowienia końcowe:
7.1.        Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:
https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html
Pozdrawiam,
Patrycja Matyja

Produkty
1. AGITA 10 WG 400G - 360 opakowanie

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.05.2024 | 13:00


» Lokalizacja

Marcelińska 92
60-324 Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • AGD

» Dane nabywcy

Agri Plus Sp. z o.o.
Marcelińska 92
60-324 Poznań
NIP: 6692271154


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.