Analiza przyczyn wystąpienia korozji sprzętu serwisu kierunkowego używanego w otworach Wierzchowice WM-C2H i WM-C3H oraz dobór metod przeciwdziałania korozji stali niemagnetycznych P 530 i P 550 w płuczce wodnej i syntetycznej

» Opis zapytania


Przedmiot zamówienia: Analiza przyczyn wystąpienia korozji sprzętu serwisu kierunkowego używanego w otworach Wierzchowice WM-C2H i WM-C3H oraz dobór metod przeciwdziałania korozji stali niemagnetycznych P 530 i P 550 w płuczce wodnej i syntetycznej.
Informacje na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania: Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
Inne uwagi: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 27.05.2024 13:00Moduł Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.05.2024 | 11:00


» Lokalizacja

Objęte przedmiotem zamówienia otwory wiertnicze Wierzchowice WM-C2H i WM-C3H zlokalizowane są w miejscowości Wierzchowice, gmina Krośnica, powiat milicki, województwo dolnośląskie (współrzędne – układ 92 X 401759.14 Y 383567.38 współrzędne układ WGS 84 szerokość 51°28’13,44" długość 17°19’23,28" wysokość nad poziom morza 154,0 m.).


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Orlen S.A. - Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie
Orlen S.A., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Polska, agnieszka.barszcz@pgnig.pl


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się