Remont pomp

» Opis zapytania

Szanowni Państwo! Zamawiający – Grupa Bunge w Polsce zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę: 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmioty zamówienia zostały wyszczególnione w poniższym zestawieniu, ewentualne dodatkowe informacje umieszczono w polu "uwagi" lub w załącznikach. 1.2. Oferty należy składać na produkty fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane zgodnie z poniższym zestawieniem. Produkty/usługi na zamienniki lub produkty równoważne nie będą rozpatrywane. Na oferowane produkty/usługi dostawca udzieli gwarancji. Opis:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie remontu pomp / silników z agregatu pompowego /całych agregatów pompowych zgodnie z dołączoną listą.
Dla urządzeń oznaczonych, jako C2_3P... pompa ATEX, wykonawca musi posiadać uprawnienia pozwalające na remont agregatów pracujących w strefach zagrożonych wybuchem.
*Prace dodatkowe, poza planem (możliwe wsparcie podczas montażu, osiowania agregatów pompowych wcześniej zdemontowanych). Proszę o propozycję wyceny roboczogodziny, jako postawy rozliczenia rozszerzenia prac. Prace z zakresów rozszerzonych zostaną podjęte wycenie powykonawczej, po czym zostaną przekazane do negocjacji cenowych
Od wykonawcy wymagane jest przestrzeganie wymogów BHP Zleceniodawcy. Wymagana jest akceptacja ogólnych wymagań dostawy. Zastrzegamy sobie prawo podpisania umowy na realizację prac. Dopuszcza się złożenie ofert częściowych. Zakres prace remontowych w obrębie każdej pompy : 1. demontaż pompy / silnika / agregatu pompowego 2. wymiana uszczelnienia (w przypadku uszczelnienia mechanicznego zastosować uszczelnienia minimum klasy ANGA lub uszczelnienia, które dostarczy zamawiający) 3. wymiana zużytych łożysk - zastosować łożyska minimum klasy FAG / SKF 4. weryfikacja i pomiar luzów łożysk w obudowie, na wałkach 4. montaż urządzenia na stanowisku 5. wykonanie osiowania wraz z protokołem 6. szczegółowy raport z naprawy (krok po kroku z dokumentacją fotograficzną każdego etapu naprawy z listą wymienionych elementów) pompy / agregatu / silnika (protokół pomiarów rezystancji izolacji oraz rezystancji uzwojeń) + ocena stanu technicznego korpusu pompy i wirnika W sprawach technicznych prosimy o kontakt: Krzysztof Borowski +48603 772 557 krzysztof.borowski@bunge.com 2. Termin dostawy – usługi      1lipca … 12 lipca 2024r (pompy oznaczone C2_3P...pompa ATEX do realizacji w terminie 4 lipca - 12 lipca). 3. Warunki dostawy Bunge Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Kruszwicy ul. Rzepakowa 3 88-150 Kruszwica Oferta winna być skalkulowana na bazie formuły DDP wg Incoterms 2010. Dostawca ponosi koszty i ryzyko dostarczenia towaru do Zamawiającego. Ubezpieczenie dostaw podczas transportu leży po stronie Dostawcy. 4. Sposób przygotowania oferty Oferty należy składać wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie. Oferty złożone poza platformą Logintrade nie będą rozpatrywane. Każda oferta musi zawierać sporządzony na papierze firmowym dokument (skan lub dokument wygenerowany z systemu Dostawcy) zawierający pełną treść oferty. Dodatkowo do oferty należy dołączyć kartę katalogową oferowanego produktu. 5. Okres związania Ofertą Dostawca jest zawiązany ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6. Zastrzeżenia 6.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia. 6.2. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji. 7. Pozostałe postanowienia 7.1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych lub ofert wariantowych chyba, że w opisie przedmiotu zamówienia zostało wyraźnie w skazane stosowne dopuszczenie. 7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Dostawcy do dostarczenia dokumentów potwierdzających zdolność Dostawcy do spełnienia wymagań związanych z przedstawieniem oferty (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z „CEIDG” Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i oddziału ZUS, referencje, wykazy pracowników wraz z uprawnieniami, oświadczenia o rachunku bankowym). 7.3. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz dokumentów: - „Zasady bezpieczeństwa w Bunge”, - „Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla dostawców usług i materiałów współpracujących z Bunge Polska Sp. z o.o.”, - „Zasady postępowania dla osób trzecich wchodzących na teren lokalizacji”, - „Ogólne Warunki Współpracy z Dostawcami Towarów i Usług Grupy Bunge w Polsce” (OWD) stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. 7.4. Oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona. 7.5. Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej w drugim etapie postępowania, do którego zostaną zakwalifikowane najkorzystniejsze oferty. Zamawiający poinformuje Dostawców o wszelkich postanowieniach dotyczących przeprowadzenia drugiego etapu poprzez platformę zakupową lub pocztą elektroniczną. 7.6. Informacje dotyczące rejestracji na platformie Logintrade oraz sposobu złożenia oferty dostępne na stronie internetowej Bunge Polska Sp. z o.o. https://bunge.pl/pl/o-nas/dla-dostawcow/pozostali-dostawcy/platforma-zakupowa-logintrade/ Magdalena Górna Specjalista Zakupów ds. Technicznych Mobile: +48 507 339 004 Email: Magdalena.Gorna@bunge.com

Produkty
1. C2_2P4 - 1 020
2. C2_2P13 - 1 020
3. C2_3P11 pompa wirowa ATEX - 1 020
4. C2_3P16 pompa wirowa ATEX - 1 020
5. C2_3P4 pompa wirowa ATEX - 1 020

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2024 | 14:00


» Lokalizacja

ul. Niepodległości 42
88-150 Kruszwica


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Grupa Bunge
ul. Niepodległości 42
88-150 Kruszwica
NIP: 5562534695


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się