ZAKUP I DOSTAWA POMP, CZĘŚCI, ARMATURY - KZR-PR.2110.74.2024

» Opis zapytania

Dzień dobry,
ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. zaprasza Państwa do złożenia oferty na przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zaproszeniu.
Miejsce oraz warunki dostawy:
Magazyn ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice.
Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań ze strony Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymają Państwo Zamówienie zakupu.
Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia postępowania uzupełniającego/negocjacji z wybranym Wykonawcą lub Wykonawcami. Wybór Wykonawcy/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca jest związany Ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW LUB ZŁOŻENIE WYJAŚNIEŃ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
W toku rozpatrywania ważnych ofert, jeżeli jest to konieczne ze względu na potrzebę uzyskania wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów do złożonych ofert, wybór Wykonawcy można poprzedzić wyjaśnieniami potwierdzonymi na piśmie. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany ceny lub innych danych będących przedmiotem oceny oferty.
WYKLUCZENIE WYKONAWCY:
1) Zamawiający wyklucza Wykonawców z postępowania o udzielenie Zamówienia, jeżeli:
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu szkodę Spółce w związku z realizacją zamówienia;
- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert (o ile wadium było wymagane),
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził szkodę Spółce, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wypowiedział Spółce umowę w sprawie zamówienia z przyczyn innych niż wina Spółki lub siła wyższa;
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia po wyborze jego oferty przez Spółkę (w takim przypadku Wykonawca taki podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniach na okres 3 lat).
- otwarto w stosunku do niego likwidację, lub ogłoszono jego upadłość, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
2) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
ODRZUCENIE OFERT:
1) Zamawiający odrzuca ofertę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, jeżeli:
- jej treść nie odpowiada treści Zapytania,
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić,
- Wykonawca w terminie trzech dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.
- jej treść narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
- została złożona po terminie składania ofert,
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
1) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia:
- jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu
- jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia,
- w każdym przypadku, jeżeli dalsze prowadzenie postępowania lub jego realizacja nie leży w interesie Zamawiającego.
- jeżeli kierownik zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru najkorzystniejszej oferty,
- wystąpiły inne uzasadnione przyczyny;
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:
tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27
email:helpdesk@logintrade.net
Pozdrawiam
Robert Paduch
Specjalista Ds. Zakupów
Wydział Realizacji Dostaw i Monitoringu
Tel. (48) 614 10 29, email: robert.paduch@enea.pl

Produkty
1. KOMPLET USZCZELNIENIE MECHANICZNYCH AESSEAL N-B09SU-DDZ1-0550 I N-B09U-DDZ8-0330 (POMPY SEWABLOCK K150-315 G, ZBIORNIK V800). UWAGI: Komplet uszczelnienia mechanicznego składa się z uszczelnienia górnego N-B09SU-DDZ1-0550, dolnego N-B09U-DDZ8-0330. Nie dopuszczamy stosowanie adaptera. Nie dopuszcza się produktów równoważnych. - 2 komplet
2. USZCZELNIENIE AESSEAL N-W07DMU-G-ZP-0380/N-S03U—DZQ-0380 - 2 komplet
3. POMPA TAPFLO HTM 31 SP PP Z OSPRZĘTEM. UWAGI: pompa przeładunkowa podchlorynu na stacji Demi. Brak pozycji magazynowych. Pompa z powodu licznych przecieków i spadku wydajności nie kwalifikuje się do remontu z powodu braku możliwości zakupu części na rynku pierwotnym.
Pompa z poz. nr 3. musi być odporna na działanie chemiczne medium podchlorynu sodu, silnik 3 kW/2900 rpm, falownik ACS355 3 kW/IP20/3-faz z panelem sterowania, sprzęgło magnetyczne. Pompa zamontowana na przenośnym wózku na kółkach o wymiarach platformy długość 71 cm, szerokość 33 cm wykonana ze stali nierdzewnej na kółkach. Dodatkowe wyposażenie w przyłącze i węże ssące i tłoczne do zbiornika typu „mauzer" o długości ok. 2,5 m z kompatybilnymi przyłączami. Nie dopuszcza się produktów równoważnych. - 1 szt.
4. USZCZELNIENIE MECHANICZNE POMPY KSB MTC V 50/4B-4.1 10.61 WRAZ Z O-RINGIEM. Nie dopuszcza się produktów równoważnych. - 1 szt.
5. PANEWKA ŁOŻYSKA NR 545.21 POMPA KSB HPKL100 065 250 YCBS XW W04502 NR. KAT. 11220742. Nie dopuszcza się produktów równoważnych. - 4 szt.
6. ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE (ZESTAW 515.21/22,529.21,950.23) NR 310 POMPA KSB HPKL100 065 250 YCBS XW W04502 NR. KAT. 01477586. Nie dopuszcza się produktów równoważnych. - 4 szt.
7. PIERŚCIEŃ FALISTY NR 500.61 POMPA KSB HPKL100 065 250 YCBS XW W04502 NR. KAT. 01358302. Nie dopuszcza się produktów równoważnych. - 4 szt.
8. PIERŚCIEN USZCZELNIAJĄCY NR 411.10 POMPA KSB HPKL100 065 250 YCBS XW W04502 NR. KAT. 01236494. Nie dopuszcza się produktów równoważnych. - 4 szt.
9. PIERŚCIEN USZCZELNIAJĄCY NR 411.11 POMPA KSB HPKL100 065 250 YCBS XW W04502 NR. KAT. 01020599. Nie dopuszcza się produktów równoważnych. - 4 szt.
10. PRZEPUSTNICA ZO11-A EBRO DN150; PN16. UWAGI: korpus GG25, Dysk 1.4408; uszczelnienie NBR, wałek: 14104; Przepustnice z przekładnią ręczną ( ślimakowa samohamowna ). Nie dopuszcza się produktów równoważnych. - 4 szt.
11. ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY HERION 2/2 NR. KAT. 2101850 DN12 0-50 BAR. UWAGI: Parametry zaworu: ciśn. rob.- 0-50 bar, przyłącze- GW 1/2, korpus- mosiądz, uszczelnienie- NBR. Nie dopuszcza się produktów równoważnych. - 4 szt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.05.2024 | 10:00


» Lokalizacja

Świerże Górne
26-900 Kozienice


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
Świerże Górne
26-900 Kozienice
NIP: 8120005470


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się