Nowy Sącz- Dobór oraz wymiana elementów instalacji odpylania na terenie zakładu Tokai Cobex Nowy Sacz

» Opis zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.
Usługa dotyczy zakładu w Nowym Sączu, ul Węgierska 188
Osoba kontaktowa:
- p. Radosław Kisiak Telefon:+48 885 509 610, E-mail: radoslaw.kisiak@tokaicobex.com
Wizja lokalna po wcześniejszym kontakcie indywidualnym.
Uwaga: warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. okulary ochronne, kask, rękawice i buty robocze. oraz zachowanie reżimu sanitarnego zalecanego przez SANEPID.
Cel zapytania: Dobór oraz wymiana elementów instalacji odpylania na terenie zakładu Tokai Cobex Nowy Sacz
Główne wymagania znajdują się w tabelkach w załaczniku. Każdy z Oferentów musi uzupełnić szczególowy kosztorys dla każdego z zadań.
Inwestor zastrzega sobie prawo do zlecenia zadania 1, 2, 3 oraz 4 u różnych Oferentów.
Inwestor zastrzega sobie również prawo zamówienia tylko częściowego zakresu z danej oferty w zależności od ograniczeń budżetowych.
Wymagania odnośnie dokumentacji odbiorowej:
- instrukcja bezpiecznej obsługi i eksploatacji zainstalowanych podzespołów ;
- deklaracja zgodności zainstalowanych podzespołów ;
- karta gwarancyjna (gwarancja od odbioru) ;
- protokół wykonania prac ;
Uwagi pozostałe:
- Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert
- Oferent do oferty przedstawi oczekiwane warunki płatności, a w przypadku zaliczek zapewnienie że otrzyma na nie gwarancję bankową/ubezpieczeniową, której koszty pokrywa Oferent (warunkiem otrzymania zaliczki jest wcześniejsze dostarczenie Zamawiającemu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość brutto zaliczki)
- Oferent w ofercie zawrze propozycję warunków płatności jak i warunków gwarancji oraz propozycję harmonogramu rzeczowo- finansowego.
- Oferent zapozna się z Ogólną Specyfikacją techniczną obowiązującą w zakładach TOKAI COBEX, Ogólnymi zasadami wykonywania prac przez firmy zewnętrzne oraz wzorem Umowy (w przypadku uwag prosimy o ich przesłanie wraz z ofertą).
- W ofercie prosimy umieścić informację jaki status przedsiębiorcy(mikro/mały/średni/duży) posiada Oferent.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość użycia w Umowie zabezpieczeń w formie kaucji gwarancyjnej oraz gwarancjami DWK oraz UWIU, której koszty pokrywa Wykonawca.
Dodatkowe informacje:
1. Przekazane materiały jeśli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty bez zgody Zamawiającego jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.
3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ogólnej specyfikacji technicznej, ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania(zamówienia).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania.
7. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalno-biurowego.
8. Warunki gwarancji obejmujące oferowany produkt lub usługę muszą być załączone do oferty.
9. Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
10. Wszelkie zaliczki/przedpłaty muszą zastać zabezpieczone gwarancją bankową/ubezpieczeniową płatną na pierwsze żądanie, której koszty pokrywa Wykonawca

Produkty
1. Wymiana elementów instalacji odpylania linii kruszenia Jeffrey - 1 usługa
2. Wymiana elementów linii kruszenia Jeffrey - 1 usługa
3. Wymiana elementów instalacji odpylania węgla brunatnego - 1 usługa
4. Wymiana elementów odkurzacza stacjonarnego na surowcowni - 1 usługa

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.05.2024 | 11:00


» Lokalizacja

Piastowska 29
47-400 Racibórz


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Tokai Cobex Polska sp. z o.o.
Piastowska 29
47-400 Racibórz
NIP: 6390003994


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się