Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę dostawa fabrycznie nowych wodomierzy - 12/FZ/2024

» Opis zapytania

Nazwa: Fabrycznie nowe wodomierze
Opis: wg Załącznika nr 2 - Formularz Oferty
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Wpis do ewidencji (Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.)
Umowa (akceptuję/-jemy bez zastrzeżeń postanowienia umowy.)
Brak podstawy wykluczenia - ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 (Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.)
Wymagania techniczne (zgodnie z załącznikiem nr 1)

Opis i specyfikacja:

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy zaprasza wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym dla postępowania na:


Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy

Kryterium wyboru oferty jest cena 100%.
Ofertę można złożyć poprzez platformę lub w wersji pisemnej do dnia 10.05.2024 r. do godz. 10:00.
Wszystkie dokumenty złożone w formie elektronicznej, w tym oferta, muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
UWAGA: W przypadku braku certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego proponujemy złożenie oferty w formie pisemnej.

Adres dostarczenia oferty w wersji pisemnej: Kancelaria Zamawiającego ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz z dopiskiem:
"Przetarg na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych wodomierzy"


Oferty złożone lub dostarczone do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
Prosimy o złożenie oferty z wykorzystaniem " "Załącznika nr 2 do SWZ - Formularz oferty" oraz Załącznika nr 4 - Oświadczenie o braku wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 Ustawy z dnia 13.04.2022r.
Do oferty musi być wniesione wadium w wysokości 5 000,00 zł.(słownie: pięć tysięcy złotych).

Wadium należy wpłacić na konto: PKO B.P., nr 36 1020 1462 0000 7402 0332 2823 z dopiskiem:
"Wadium na przetarg dostawę "Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych wodomierzy.”


Zastrzegamy, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod adresem zaopatrzenie@kpec.bydgoszcz.pl
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2024 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się