Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo – kinowej w budynku Kina w Człuchowie”

» Opis zapytania

Nazwa: Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo – kinowej w budynku Kina w Człuchowie”
Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo – kinowej w budynku Kina w Człuchowie” (dalej jako: „Inwestycja”).
Wykonawca przyjmuje pełnienie funkcji pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej, a także w zakresie akustyki oraz systemów elektroakustycznych i kinowych nad realizacją inwestycji.
Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynności wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i umowy z wykonawcą robót budowlanych.

Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Wynagrodzenie wypłacone zostanie na podstawie końcowego protokołu odbioru robót budowlanych wykonanych bez wad oraz poprawnie wystawionej faktury przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia do Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 25 grudnia 2024r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania (Oświadczam, że nie później niż na dzień składania ofert, spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W przypadku spełnienia warunku proszę wpisać "Potwierdzam".
)
Wykaz osób (Wykonawca skierują do realizacji zamówienia co najmniej: a) 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
b) 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) 1 osobę posiadającą wykształcenie w stopniu min. inżynierskim lub magisterskim o specjalności akustyka, która w okresie ostatnich 2 lat wykonała min. 2 projekty adaptacji akustycznej obiektów kulturalnych (domy kultury, teatry, sale widowiskowe czy kina) do nadzoru zamówienia w zakresie akustyki oraz systemów elektroakustycznych i kinowych. W przypadku spełnienia warunku proszę wpisać "Potwierdzam".
)
Wykaz usług (Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie pełnił nadzór inwestorski nad realizacją min. jednego zadania polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie sali widowiskowej lub kinowej o wartości robót budowlanych minimum 5 000 000,00 złotych brutto. )

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.05.2024 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Człuchów


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się