Zakup wraz z dostawą krzeseł biurowych obrotowych.

» Opis zapytania

Nazwa: Krzesło biurowe obrotowe ERGO Essential Levano System
Opis: model: ERGO Essential
producent :
kolor: czarny
Parametry:
• parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dn. 18.10.2023 zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
• odpowiednio wyprofilowane siedzisko z miękkiej pianki zmniejszającej nacisk na uda, obszyte wytrzymałym materiałem koloru czarnego.
• siedzisko o wymiarach: 52 cm szerokości, 50 cm głębokości i wysokości 9 cm.
• ergonomicznie wyprofilowane oparcie z siatki mesh o optymalnej sprężystości.
• wspornik lędźwiowy z dwuosiową regulacją ( min. 2 cm na głębokość i 4 cm na wysokość)
• zagłówek z siatki mesh regulowany w dwóch płaszczyznach na wysokość 10 cm i kącie odchylenia 60 stopni.
• mechanizm bujania oparcia z blokadą 4 pozycji i kątem pochylenia oparcia 90 - 130 stopni.
• płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika gazowego klasy III i dopuszczalnym obciążeniu 130 kg.
• wygodne podłokietniki z 9 centymetrową lunną regulacją i rozstawem 53 cm o szerokości 8,5 cm i długości 24 cm.
• baza pięcioramienna nylonowa, czarna ośrednicy 65 cm z kółkami o średnicy 6 cm, przeznaczonymi do różnego rodzaju nawierzchni, nie powodujące zarysowań
Ilość: 30 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20,
Rzeczpospolita PolskaNIP: PL 5730003841, REGON: 150354701Adres strony internetowej: https://www.pwik.czest.pl/Platforma Zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Krzesło biurowe obrotowe ERGO Essential Levano System- 30 szt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych.Termin wykonania – 7 dni od daty
otrzymania zamówienia. Dostawa do magazynu Zamawiającego
zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20 w dni
robocze w godzinach od 07:00 do 14:00 na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.Warunki płatności – 14 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.Termin związania ofertą – 30 dni od
upływu ostatecznego terminu składania ofert.

INFORMACJE OGÓLNEPostępowanie prowadzone w trybie aukcji
elektronicznej z dostępem nieograniczonym w oparciu o przepisy Regulaminu
udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane. Złożenie oferty
jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w postepowaniu.KRYTERIA OCENY OFERTOferty zostaną ocenione przez
Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:1. Cena 100%WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIUO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:a. zdolności do występowania
w obrocie gospodarczym;b. uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;c. sytuacji ekonomicznej
lub finansowej;d. zdolności technicznej
lub zawodowej;oraze. spełniania wszystkich
przepisów prawa, które mają zastosowanie, włączając w to przepisy
dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska przyrodniczego;f. wyrażenia zgody na
weryfikację, przez przedstawicieli Zamawiającego, spełniania przez Wykonawcę
wymagań prawnych np. poprzez audyt; Wykonawca zostanie powiadomiony
o planowanym audycie przynajmniej 30 dni przed datą jego rozpoczęcia;
audyt zostanie wykonany na koszt Zamawiającego.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA
SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYMKomunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej na Platformie Zakupowej która znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest, pod nazwą
postępowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA W
ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SA W CZĘSTOCHOWIE
W CELU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), (zwanego dalej
RODO) informujemy, że:1. Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, 42- 202 Częstochowa,
ul. Jaskrowska 14/20;2. we wszystkich sprawach
związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z
wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres
email: iod@pwik.czest.pl lub
pisemnie na adres siedziby Administratora;3. Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego;4. odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania
zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
dostępnego na stronie internetowej Administratora: www.pwik.czest.pl;5. Dostęp do Państwa
danych osobowych będą mieć:a. Pracownicy
Administratora odpowiedzialni za realizację postępowania oraz sprawy
administracyjne, księgowo- finansowe, prawne i archiwalne;b. Podmioty
współpracujące z Administratorem obsługujące systemy informatyczne oraz
realizujące inne zlecone usługi, zgodnie z zawartymi umowami oraz umowami
powierzenia danych;c. Inne
podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;6. podanie przez
Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem niezbędnym
do uczestnictwa w procedurze udzielania zamówienia publicznego;7. Pani/Pana dane osobowe
będą przetwarzane na potrzeby realizacji zamówienia oraz do celów archiwalnych;
dane przechowywane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania
wynikającego z przepisów prawa, w tym przez okres wynikający z Jednolitego
Rzeczowego Wykazu Akt dostępnego na stronie internetowej Administratora: www.pwik.czest.pl;8. jako Administrator
danych osobowych nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do
państwa trzeciego (spoza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych;9. w zakresie swoich
danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych
osobowych, sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych jeżeli dane osobowe
przetwarzane przez Przedsiębiorstwo są niezgodne z rzeczywistością, usunięcia
danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, wniesienia żądania
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przenoszenia danych.Informujemy, że nie wszystkie powyższe
żądania będziemy mogli zawsze wypełnić. Zakres przysługujących praw
zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania
danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Państwa dane
osobowe w Przedsiębiorstwie przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych
przepisami prawa nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do
przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych, jak również prawa
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;10. Pani/Pana dane nie
będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do
profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;11. ma Pani/Pan prawo
wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (Organ nadzorczy- Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 W przypadku
pytań- proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym
rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 343773233- Pikuła
Kamila, email kpikula@pwik.czest.pl- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z
Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku
do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.· tel.
22 101 02 02· e-mail:
cwk@platformazakupowa.plZaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci
realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub
podpisanie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.05.2024 | 10:04


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

PWIK Częstochowa


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się