Części zamienne do pomp

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Tryb postępowania - przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Części zamienne do pomp:
- AFP 1077 ME370 I inne
- zestaw hydrauliczny 61 70 55 24 - szt. 2
- zestaw hydrauliczny 61 70 55 39 - szt. 2
- kabel sterowniczy 43 02 57 69-10 - szt. 2
- kabel zasilający 43 02 57 92-10 - szt. 4
- kabel zasilający 43 02 53 09 - szt. 2
- dławica kabla 12 94 03 41 - 4 szt.
- łącznik 31 40 20 04 - szt 2.
- przegroda 31 04 20 11 - szt 2.
- obudowa łożyska 31 28 20 01 - szt. 2

CENA OFERTOWA - ŁĄCZNA WARTOŚĆ (w PLN) CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z TRANSPORTEM.

Warunki płatności - przelew 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z przepisem art. 4 ust.3 ustawy z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Termin dostawy - 10 czerwiec 2024r.

Sposób realizacji zamówienia - podstawą dostawy towaru będzie zamówienie wysłane wybranemu Wykonawcy odrębnym pismem (pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Wykonawcę).
Informacje o kontakcie z Zamawiającym - osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami na etapie przygotowania i składania ofert jest: Monika Mikoszek, tel. 32/34-24-272.

Warunki udziału w postępowaniu - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawców, którzy nie są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
b) Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia (jeżeli wykazanie jest wymagane w warunkach ogłoszenia),
c) Wykonawców, którzy znajdują się w sytuacji finansowej niezapewniającej wykonania zamówienia,
d) Wykonawcę, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert nie zrealizował zamówienia z przyczyn leżących po jego stronie lub nienależycie wykonał zamówienie,
e) Wykonawców , którzy są podmiotem postępowania o upadłość, są w stanie upadłości, lub otwarto w stosunku do nich likwidację,
f) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
g) Wykonawców, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
h) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
i) Wykonawców, na których została nałożona na nich kara pieniężna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcje publiczną,
j) Wykonawców, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) - okres wykluczenia ustala się na podstawie przepisów wskazanej ustawy.
Wystąpienie, którejkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Wykonawca składając ofertę w postępowaniu potwierdza, że nie podlega wykluczeniu w przypadkach, o których mowa powyżej.
Sposób składania ofert - oferty należy składać drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową Open Nexus.
Informacja na temat możliwości składania ofert częściowych - oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty częściowe zostaną odrzucone.

Informacja na temat możliwości składania ofert wariantowych - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Tryb oceny ofert -
Zamawiający odrzuca ofertę, której treść jest niezgodna z wymaganiami określonymi w postępowaniu, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu, z zastrzeżeniem zdania poniżej.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać uzupełnienia dokumentów lub udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień nie spełnia wymagań Zamawiającego.
Sposób zadawania pytań i udzielania odpowiedzi:
- pytania do postępowania należy zadawać za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość",
- Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieści na stronie z ogłoszeniem, w zakładce "Komunikaty". Udzielając wyjaśnień
Zamawiający nie ujawni źródła zapytania,
- korespondencja prowadzona jest w języku polskim,
- pytania związane z obsługą platformy - Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr. 22/101-02-02 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00)
Okres związania ofertą - 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.
Uczestnicy postępowania zostaną poinformowani o wyniku postępowania poprzez ogłoszenie na stronie Zamawiającego w zakładce "Komunikaty". Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji jego danych (nazwa, miejscowość) oraz oferowanej przez niego ceny. Jeżeli wybrany Wykonawca wycofa swoją ofertę, wybór ofert może zostać przeprowadzony ponownie, spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie, a także warunki postępowania mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w tym odszkodowania czy odsetek.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Wykonawcy zawarta jest w załączniku do postępowania o nazwie: "KLAUZULA RODO ART. 13". Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w przypadku wskazania w dokumentacji ofertowej danych osobowych innych osób (np. pracowników,podwykonawców) przekazał tym osobom załącznik do postępowania o nazwie:"KLAUZULA RODO ART. 14" wraz z informacją dotyczącą przedmiotu postępowania, w związku z którym Zamawiający otrzymał przedmiotowe dane. Złożenie oferty będzie równoznaczne z potwierdzeniem przez Wykonawcę wykonania obowiązku wskazanego w zdaniu poprzedzającym (w przypadku przekazania Zamawiającemu danych innych osób).

Postępowanie prowadzone jest w oparciu „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śl.” dostępny na stronie internetowej www.pwik.com.pl
Przetarg nie jest objęty ustawą Prawo zamówień publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.05.2024 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z ostatnich 10 dni.