„Roboty budowlane polegające na remoncie budynku nr 15 przy ul. Wojska Polskiego 54 w Ciechanowie”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie budynku nr 15 przy ul. Wojska Polskiego 54 w Ciechanowie, zgodnie z:
1.1. dokumentacją projektową,
1.2. specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR) stanowiącą; (branży: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej)
stanowiące załącznik do SWZ, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego zwane dalej „robotami”.

2. Budynek stanowi część zabytkowego zespołu koszar, wpisanego do rejestru zabytków w dniu 02.07.1997 r. pod numerem A-318.
3. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zostały zawarte w dokumentach wymienionych w ust. 1 ppkt 1.1 i 1.2 oraz w przepisach związanych. W przypadku odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z uwzględnieniem celu dla którego to rozwiązanie ma służyć. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 16, 99 i 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań w zakresie właściwości przedmiotu tj. jakościowych, funkcjonalnych i technologicznych Zamawiającego.
4. Oryginały dokumentów stanowiących załączniki do SWZ Zamawiający udostępni do wglądu w swojej siedzibie po uprzednim uzgodnieniu terminu.
5. Przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą i orientacyjną, a Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całokształtu prac objętych przedmiotem zamówienia.
6. Roboty budowlane prowadzone będą w wyłączonym z użytkowania obiekcie.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.04.2024 | 07:00


» Lokalizacja

Ciechanów


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

22. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się