Wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z kompleksów wojskowych administrowanych przez 34 WOG Rzeszów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ).
2. Szacunkowa ilość wszystkich odpadów podlegających odbiorowi i przetworzeniu wynosi 73 000 kg.
3. Zamawiający, stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi objęte przedmiotem umowy przez cały okres ich trwania.
4. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia stanowią:
1) formularz kalkulacji ceny ofertowej – załącznik nr 1A do SWZ,
2) projektowanie postanowienia Projektu umowy – załącznik nr 4 do SWZ,
3) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ
5. Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje a Wykonawca wyraża zgodę na prawo opcji. Prawem opcji objęte jest świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia wyszczególnionych w formularzu kalkulacji ceny ofertowej (załącznik nr 1A do SWZ).
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.04.2024 | 10:00


» Lokalizacja

Rzeszów, Wysoka Głogowska, Jasionka, Dębica, Nisko, jarosław, Gniewczyna Łańcucka, Żurawica, Przemyśl, Sanok, Trzcianiec, Lesko


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

34. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się