Zakup i dostawa pieczywa dla potrzeb kuchni szpitalnej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pieczywa dla potrzeb kuchni szpitalnej Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego, ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław
2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
• 15810000-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
3. Szczegółowe ilości zamówienia określone są w Załączniku nr 1 do SWZ – formularz cenowo-ofertowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego towaru w okresie realizacji umowy, w zależności od jego rzeczywistych potrzeb, przy czym wzrost i zmniejszenie zapotrzebowania może wynosić maksymalnie 10 % wartości umowy. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone ilościowo zamówienia składane przez Zamawiającego na dany towar. Jednocześnie Zamawiający zapewnia wykonanie umowy na poziomie minimum 70% zamówienia.
5. Dostarczane pieczywo, wyprodukowane i dostarczone zgodnie z wymogami systemu HACCP. Każdy dostarczony asortyment(produkt) musi być opatrzony datą przydatności do spożycia.
6. Dostawa realizowana będzie 6 razy w tygodniu /poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota/przez Wykonawcę w godzinach 7.00 – 7.30 (rano). Najpóźniej jeden dzień przed dostawą do godziny 12.00 Zamawiający będzie telefonicznie informował Wykonawcę o ilości i rodzaju pieczywa na dany dzień.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji::
I. Wymagania ogólne
1. Jakość przyjmowanego surowca musi odpowiadać normom handlowym oraz wymaganiom Zamawiającego, czyli właściwości środków spożywczych określonych jako pożądane – stan idealny do małych odchyleń.
2. Jakość organoleptyczna żywności, której nie można ocenić przy przyjęciu towaru, sprawdzana jest przy produkcji. W przypadku nie spełnienia wymagań surowiec zostaje zwrócony do Wykonawcy.
3. Znakowanie artykułów spożywczych musi zapewnić ich pełną identyfikowalność. W przypadku nieodpowiedniego oznakowania oraz środków spożywczych po dacie minimalnej trwałości lub przekroczonym terminie przydatności do spożycia nastąpi odmowa przyjęcia.
4. Materiał opakowaniowy i transportowy dopuszczony do kontaktu z żywnością.
5. Wykonawca musi funkcjonować zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawa żywnościowego
i zasadami dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej.
6. Sposób dostawy oraz dostarczana żywność musi być zgodna z wszystkimi wymaganiami prawa żywnościowego, między innymi: (1) Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 1.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463), (2) Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny środków spożywczych zwane dalej "rozporządzeniem nr 852/2004", (3) Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z dnia 27 września 2006 nr 171, poz. 1225 z późn. zmianami), (4) Rozporządzenia (UE) nr 1169/2001 z Dia 25.10.2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, (5) wszelkich aktów wykonawczych obowiązujących w zakresie nieregulowanym powyżej.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.04.2024 | 10:00


» Lokalizacja

Kościuszki 18, Jarosław


» Kategoria asortymentowa

  • Pieczywo

» Dane nabywcy

Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się