Dostawa opatrunków specjalistycznych dla UCK

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opatrunków specjalistycznych dla UCK w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze pakiety ustalone w załączniku nr 3 do SWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części.
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.05.2024 | 09:30


» Lokalizacja

Apteka Szpitalna Zamawiającego


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się