Dostawa materiałów mocowania

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty realizacji dostawy ponosi Wykonawca. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Nr rachunku bankowego (Rachunek bankowy o o numerze ……………………………………… znajduje się w wykazie podmiotów o których mowa w art. 96b ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Należy podać nr rachunku bankowego, na który następować będzie zapłata za wykonaną usługę, zgodnie z treścią faktury. )
Faktury (1. Fakturowanie pomiędzy Stronami będzie dokonywane w formie papierowej.
2. Zamawiający, na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) wyłącza stosowanie do niniejszej umowy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
3. Wraz z wejściem w życie przepisów zobowiązujących do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, Wykonawca będzie wystawiał faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy pomocy Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
)
RODO (Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Proszę potwierdzić.)
Mechanizm podzielonej płatności (Do rozliczeń w ramach niniejszej usługi stosowany będzie mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję".)
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję".)
Termin realizacji dostawy (Termin proszę podać w dniach.)
Pozostałe informacje (Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny, w szczególności, jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania przed upływem terminu składania ofert. 5. Wartość złożonej oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję".)
Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.) (Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.). Proszę potwierdzić wpisując „Nie podlegam wykluczeniu”)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny


W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.04.2024 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się