Świadczenie usługi serwisu aktualizacyjnego produktów nawigacyjnych JEPPSEN, planów map IFR, VFR na rzecz 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie Nr referencyjny – 1/2024/OiB

» Opis zapytania

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Dziedzinie Obronności i Bezpieczeństwa obowiązującego w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie - § 16 ust. 1 lit. b)- zamówienie o wartości szacunkowej do 50 000 Euro. Ppkt.1.2.

Zgodnie z § 16 ust. 1 lit. b) Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Dziedzinie Obronności i Bezpieczeństwa obowiązującego
w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu aktualizacyjnego produktów nawigacyjnych JEPPSEN, planów map IFR, VFR na rzecz 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, nr 1/2024/OiB.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie realizowane będzie okresowo- w terminach wskazanych w formularzu ofertowym oraz projektowanych postanowieniach umowy- od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r.

Termin płatności:
Zapłata wynagrodzenia każdorazowo nastąpi w terminie 21 dni kalendarzowych (dwudziestu jeden dni) od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą zapłaty faktury będzie Protokół odbioru usługi podpisany przez Użytkowników sprzętu ze strony Zamawiającego.Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.01.2024 | 09:00


» Lokalizacja

41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

41. Baza Lotnictwa Szkolnego


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się