„Rozbiórka budynku Szkoły Podstawowej z częścią Przedszkolną w Radawiu”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na rozbiórce budynku
o kubaturze 12 349 m3 oraz utylizacji pozostałego wyposażenia budynku byłej Szkoły Podstawowej z częścią Przedszkolną w miejscowości Radawie przy ul. Szkolnej 22, działka
nr 908. Pozyskany z rozbiórki budynku gruz budowlany przewieziony zostanie w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji wszelkich materiałów rozbiórkowych (które podlegają utylizacji) a także do wywiezienia i zeskładowania wszelkich materiałów rozbiórkowych.
Przedmiar robót stanowi szacunkowe ilości a Wykonawca zobowiązany jest do Wykonania całości zadania w oparciu o złożoną ofertę, wizję lokalną a także rysunki inwentaryzacji.
Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa rozbiórki (Projekt rozbiórki, przedmiar robót ), STWiORB, które stanowią załączniki do niniejszej SWZ. Dokumentacja projektowa
dostępny jest na stronie internetowej
https://gminazebowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Warunkiem złożenia oferty jest odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej w obecności pracownika Urzędu Gminy Zębowice

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2023 | 11:00


» Lokalizacja

46-048 Zębowice


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Zębowice
ul. Izydora Murka 2
46-048 Zębowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się