Wykonanie części poscaleniowej w trybie Zaprojektuj i Wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego „Scalenia gruntów wsi Czubrowice gmina Jerzmanowice – Przeginia”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej koniecznej do realizacji części poscaleniowej zadania inwestycyjnego tj. budowa nowych dróg; przebudowa i remont dróg rolniczych; budowa przepustów; prace rekultywacyjne; zadrzewienia; obsługa geodezyjna zagospodarowania poscaleniowego; nadzór autorski oraz wykonanie inwestycji przez Wykonawcę zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, dokumentacją projektową, STWIORB i harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji umowy. Prace będą realizowane w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie: zadania inwestycyjnego „Scalenia gruntów wsi Czubrowice gmina Jerzmanowice – Przeginia”. Umowa realizowana będzie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i realizacja zadania winna być zgodna z warunkami dotacji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy (zał. nr 10 do SWZ), opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 11 do SWZ) oraz dokumentacji (zał. 12 do SWZ).
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 2

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2023 | 09:00


» Lokalizacja

Powiat krakowski


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiat Krakowski


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się