Przebudowa drogi gminnej nr 100493L - ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Sitnickiej do ul. Zygmunta Augusta w Białej Podlaskiej polegająca na przebudowie drogi dla pieszych i przejść dla pieszych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dla pieszych i przejść dla pieszych w ciągu drogi nr 100493L, ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej na odcinku od ul. Sitnickiej
do ul. Zygmunta Augusta od km 0+003,50 do km 0+525.
2. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45233261-6 Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:
1) dokumentacja techniczna;
2) przedmiary robót; (UWAGA: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje ryczałtową formę wynagrodzenia. Przy ryczałtowej formie wynagrodzenia, dołączony
do dokumentacji projektowej przedmiar pełni jedynie funkcję pomocniczą i orientacyjną,
a wykonawca zobowiązany jest do realizacji całokształtu prac wynikających z dokumentów zamówienia oraz dokumentacji projektowej za zaoferowaną w ofercie cenę ryczałtową wyliczoną na podstawie kalkulacji własnej).
4. Zakres zamówienia :
 budowę nawierzchni drogi dla pieszych z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm w kolorze szarym obramowaną obrzeżami betonowymi,
 budowę nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej (bezfazowa) w kolorze grafitowym
 wykonanie pasów ostrzegawczych z płytek integracyjnych z wypustkami barwy żółtej, 50x50x7cm,
 wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych,
 wykonanie utwardzenia nawierzchni wysp oraz opaski bezpieczeństwa z kostki brukowej betonowej, kolor szary.
 montaż słupków parkingowych U-12C, kolor grafitowy- antracyt,
 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 przeprowadzenie wycinki drzewa kolidującego z przebiegiem inwestycji oraz przesadzenia krzewów,
 wykonanie zieleńców wzdłuż prowadzonych prac.
5. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczególności:
1) wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową;
2) wykona dokumentację powykonawczą;
3) opracuje i uzgodni z Zamawiającym projekt czasowej organizacji ruchu;
4) przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej;
5) zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej związanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach określonych w niniejszej Umowie;
6) udzieli gwarancji na roboty budowlane na warunkach określonych w niniejszej Umowie;
7) udzieli gwarancji na infrastrukturę towarzyszącą na warunkach określonych przez producenta;
8) Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługę wycinki drzew
i usuwania pni z terenu inwestycji,
9) dokona rozbiórek wszystkich elementów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
10) zasili plac budowy w niezbędne przyłącza (elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, inne własnym staraniem i na własny koszt;
11) zagwarantuje wykonanie wszystkich robót budowlanych w sposób zapewniający możliwie najmniejsze uciążliwości dla sąsiadujących ulic;
12) wykona niezbędne badania laboratoryjne poszczególnych etapów realizacji robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.11.2023 | 12:00


» Lokalizacja

21-500 Biała Podlaska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Miejska w Białej Podlaskiej
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się