Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów selektywnych w roku 2024

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie
i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, z oznaczeniami niezbędnymi do należytego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami,
w okresie od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 r. bezpośrednio z nieruchomości Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu Kościuszki 18; 37-500 Jarosław

1. Wykonywanie usługi musi być zgodne z obowiązującymi przepisami, w oparciu
o zapisy:
• ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469.)
• ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597.),
• ustawy z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687, z 2023 r. poz. 877, 1506.)

oraz aktów prawnych wydanych na podstawie ww. ustaw.

Kody CPV:
 90500000-2 Usługi związane z odpadami
 90511000-2 Usługi wywozu odpadów
 90512000-9 Usługi transportu odpadów
 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami

Rodzaje i kody odpadów podlegających wywozowi:
 Zmieszane odpady komunalne – kod 20 03 01,
 Papier i tektura – kod 15 01 01, 20 01 01
 Metale i tworzywa sztuczne - kod 15 01 02, 15 01 06
 Szkło – kod 15 01 07,
 Odpady ulegające biodegradacji – kod 20 02 01.
 Odpady wielkogabarytowe – kod 20 03 07

2. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów selektywnych szacunkowa ilość - 107 ton (na okres 12miesięcy)

a. Odpady komunalne zmieszane kod odpadów 20 03 01
Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych składowanych w prasokontenerze:
Prasokontener hakowy o wymiarach 4410x2200x2500 mm, o poj. 10 m3, będący własnością Szpitala. Odbiór odpadów zgromadzonych w prasokontenerze. Odbiór odpadów 1 x w tygodniu lub na zgłoszenie.
• mycie , dezynfekcja prasokontenera o poj. 10 m3 , częstotliwość ,mycia 4 razy w roku.
• zleceniodawca będzie żądał potwierdzenia mycia i dezynfekcja prasokontenera.
• Do faktury dołączony kwit wagowy potwierdzający ilość odebranych odpadów.

b. Opakowania z papieru tektury - kod: 15 01 01 , 20 01 01
Opakowania tworzywa sztuczne - kod: 15 01 02 ,15 01 06
Odpady o kodach 15 01 01 , 20 01 01 , 15 01 02 , 15 01 ,06 prasowane są przy pomocy urządzenia „Belownica” odpady wiązane są w kostkę składane na podestach gotowe do odbioru. Urządzenie jest własnością Szpitala. Odbiór odpadów 2 x w miesiącu.


c. Opakowania szklane kod : 15 01 07 odbiór odpadów wraz z dzierżawą 2 szt. kontenerów o poj.1100 l. Odbiór na zgłoszenie.

d. Odbiór odpadów kuchennych ulegających biodegradacji kod 20 01 08 wraz z dzierżawą kontenera o poj. 1100 l - wywóz 1 x w tygodniu lub na zgłoszenie tj. 52 x w czasie trwania umowy.

e. Odbiór odpadów ulegających biodegradacji ( liście trawa) kod ; 20 02 01
Dzierżawa kontenera KP7 , kontener odkryty. Podstawienie kontenera i odbiór na zgłoszenie. Odbiór kontenera w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

f. Odbiór odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 kontener Kp-25. Potrzeba kontenera na zgłoszenie do Zleceniobiorcy i odbiór na zgłoszenia. Odbiór kontenera w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

Zleceniobiorca z chwilą awarii prasokntenera i balownicy zobowiązany będzie zabezpieczyć Zleceniodawcę w kontenery lub pojemnik 1100 l na czas awarii.

3. Oferenci biorący udział w przetargu powinni posiadać:
a)aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469.),
b)aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597.) w zakresie odpadów objętych niniejszym p
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.11.2023 | 10:00


» Lokalizacja

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu przy ul. Kościuszki 18


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się