Dostawa żywności do bieżącego żywienia wojsk w 2024 roku – PRODUKTY GŁĘBOKO MROŻONE

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów głęboko mrożonych celem zabezpieczenia żywienia wojsk w 2024 roku.
2. Szczegółową specyfikację ilościową określa załącznik nr 1A do SWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji ceny ofertowej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie minimalnych wymagań jakościowych stanowi załącznik nr 6 SWZ opracowany przez Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej w Warszawie.
4. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią projektowane postanowienia umowne (Załącznik nr 5 do SWZ).
5. Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje a Wykonawca wyraża zgodę na prawo opcji. Prawem opcji objęte jest świadczenie dostaw wyszczególnione w załączniku nr 1A do SWZ.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.11.2023 | 10:00


» Lokalizacja

Rzeszów, Nisko, Jarosław, Przemyśl


» Kategoria asortymentowa

  • Dania gotowe i specjalne produkty odżywcze

» Dane nabywcy

34. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się