Powrót

Realizacja usługi świadczenia wsparcia (poradnictwa rodzinnego i mediacji) ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum 3”,

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi świadczenia wsparcia (poradnictwa rodzinnego i mediacji) ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum 3”, współfinansowanego jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i
społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych
Zamówienie podzielone jest na części:
- Część I zamówienia – świadczenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego (indywidualnie), łączna liczba porad: 160,
- Część II zamówienia – świadczenie poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego (indywidualnie); łączna liczba godzin: 130; przy czym 1 godzina oznacza godzinę zegarową,
- Część III zamówienia – świadczenie usług mediacji rodzinnych (indywidualnie lub grupowo); łączna liczba godzin: 150; przy czym 1 godzina oznacza godzinę zegarową.
- Część IV – świadczenie usług społecznych na rzecz obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na
terytorium tego państwa, w tym:
- specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne (łączna liczba godzin: 200; przy czym 1 godzina oznacza godzinę zegarową),
- specjalistyczne poradnictwo rodzinne - psychologiczne (łączna liczba godzin: 250; przy czym 1 godzina oznacza godzinę zegarową),
- specjalistyczne poradnictwo rodzinne - prawne (łączna liczba porad: 100; przy czym 1 porada trwać będzie 60 minut),
- terapia rodzinna (łączna liczba godzin: 60; przy czym 1 godzina oznacza godzinę zegarową),
- grupy wsparcia dla rodziców/młodzieży (łączna liczba spotkań: 25; przy czym 1 spotkanie trwać będzie 4 godziny),
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia (w części IV zamówienia) Zleceniobiorca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osobę,
zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.), która w ramach nawiązanego stosunku pracy będzie wykonywała m.in. następujące czynności:
sporządzanie dokumentacji związanej z realizacją usług, współpraca z osobami prowadzącymi poradnictwo i Toruńskim Centrum Usług Społecznych. Zleceniobiorca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudniać
na umowę o pracę osobę co najmniej na czas realizacji umowy zawartej pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą. Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zostały określone we wzorze umowy.

Dodatkowo celem zwiększenia dostępności do usług w środowisku, w tym dla osób niepełnosprawnych do 40% usług specjalistycznego poradnictwa psychiatrycznego, pedagogicznego oraz mediacji -
wskazanych w części I, II i III zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w formie wyjazdowej/mobilnej w miejscu zamieszkania odbiorcy usługi (odbiorcami usług są mieszkańcy Gminy Miasta Toruń – zamieszkali na terenie miasta Torunia).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.03.2023 | 11:00


» Lokalizacja

87-100 Toruń


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Szkolenia
  • Usługi medyczne
  • Usługi prawne

» Dane nabywcy

Toruńskie Centrum Usług Społecznych
ul. Marii Konopnickiej 13
87-100 Toruń
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się