Powrót

„Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Szastarka”

» Opis zapytania

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Szastarka.”
4.2 Opis inwestycji:
Przebudowa (modernizacja) odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Szastarka zostanie utwardzona kruszywem łamanym fr.0/31,5 wraz
z zamiałowaniem podbudowy fr. grysową 0,4. W zależności od rodzaju gruntu przewiduje się warstwę odsączającą z piasku. Obecna istniejąca nawierzchnia utwardzona jest kruszywem. Realizacja zadania wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4.3 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
4.3.1 Zadanie 1: Remont drogi gminnej w miejscowości Brzozówka na działce ewid. 543 od km 0+000 do km 0+906 w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Szastarka."
4.3.2 Zadanie 2: Remont drogi gminnej w miejscowości Cieślanki na działce ewid. 152 od km 0+000 do km 0+482 w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Szastarka."
4.3.3 Zadanie 3: Remont drogi gminnej w miejscowości Polichna Trzecia na działce ewid. 700 od km 0+000 do km 0+999 w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Szastarka."
4.3.4 Zadanie 4: Remont drogi gminnej nr 118034Lw miejscowości Polichna Czwarta na działce ewid. 773 od km 0+000 do km 0+999 w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Szastarka"
4.3.5 Zadanie 5: Remont drogi gminnej nr 118033L w miejscowości Polichna Trzecia na działce ewid. 155 od km 0+000 do km 0+820 w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Szastarka"
Remont przedmiotowych odcinków drogi gminnej będzie polegał na wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego fr. 0,31/5 warstwa górna, zaś warstwa dolna
z kruszywa fr. 0/63, wraz z mechanicznym miałowaniem nawierzchni grysem fr. 0/4.
Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz przedmiar robót (dokument pomocniczy) - stanowiące Załącznik Nr 1 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.02.2023 | 10:00


» Lokalizacja

23-225 Szastarka


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Szastarka
Szastarka 121
23-225 Szastarka
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się