Usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. „Toruń po mojemu!”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. „Toruń po mojemu!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ oraz z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.12.2022 | 09:00


» Lokalizacja

87-100 Toruń


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Toruńskie Centrum Usług Społecznych
ul. Marii Konopnickiej 13
87-100 Toruń
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się