Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prawem opcji polegającym na pełnieniu nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przedłużenie ulicy Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy drogi stanowiącej przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku południowym od projektowanego ronda w ramach inwestycji pn.: „Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach” do skrzyżowania ul. Kijowskiej z ul. Wybickiego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji
Dokumentację projektową należy wykonać w zakresie:
Drogi klasy Z stanowiącej przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku południowym od planowanego
ronda projektowanego w ramach inwestycji pn.: „Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach” do skrzyżowania ul. Kijowskiej z ul. Wybickiego z uwzględnieniem:
przekroju drogi, chodnika, drogi rowerowej, pobocza, lokalizacji zatok autobusowych, rond, wiaduktu drogowego nad liniami kolejowymi i przebudowy istniejącego układu drogowego
ul. Okrężnej zgodnie z zapisami zawartymi w pkt II.1.1 ppkt 1-5 zakresu i wytycznych technicznych.
Dokumentacja projektowa powinna zawierać również elementy opisane w pkt II.1.1. ppkt.6-17 zakresu i wytycznych technicznych.
Dokumentację projektową należy wykonać w oparciu o wariantowe koncepcje trasy omawianego połączenia wykonane na zlecenie Miasta Katowice. Przebieg wybrany do prac projektowych stanowi kompilację dwóch wariantów:
1. W części północnej od planowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Bocheńskiego z ul. Załęska Hałda do odcinka prowadzonego na terenie dawnej linii kolei piaskowej w km ok. 1+200 zgodnie z przebiegiem przedstawionym w „Projekcie koncepcyjnym przedłużenia ulicy Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki – Wariant Zielony”, sporządzonym przez Firmę „ABS - Ochrona Środowiska” Sp. z o.o. z Katowic w czerwcu 2021 r.
2. W części południowej od wiaduktu kolejowego nad liniami kolejowymi 171 i nr 141 do skrzyżowania ul. Kijowskiej z ul. Wybickiego zgodnie z przebiegiem przedstawionym w „Projekcie koncepcyjnym przedłużenia ulicy Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki – Wariant Ostateczny”, sporządzonym przez Firmę „ABS - Ochrona Środowiska” Sp. z o.o. z Katowice w marcu 2021 r.
Ponadto, przy opracowaniu rozwiązań projektowych należy uwzględnić zapisy zawarte w pkt II.1.2. zakresu i wytycznych technicznych m.in. planowane i realizowane inwestycje (załącznik nr 7 do SWZ).
Dokumentacja projektowa obejmuje (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego):
- projekt architektoniczno-budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych;
- projekty techniczne i wykonawcze;
- przedmiar robót;
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien:
1) opracować dokumentację projektową na podstawie aktualnych przepisów prawa,
2) uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, które pozwolą na przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych na podstawie niniejszej dokumentacji,
3) przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektroniczne (na nośniku CD w formacie DWG, PDF).
4) brać czynny udział w konsultacjach w tym m.in. Zespołu konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej Miasta Katowice, z Radami Dzielnic, konsultacjach społecznych wraz z przygotowaniem materiałów, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania.
5) w przypadku, gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże Projektanta do sprawowania nadzoru autor

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2023 | 08:00


» Lokalizacja

40-322 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Katowickie Inwestycje S.A. działające w imieniu i na rzecz Miasta Katowice
ul. Wandy 6
40-322 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się