Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, gmina Chorzele.

» Opis zapytania

Zakres przedmiotu umowy obejmuje: rozbudowę drogi gminnej w m. Jedlinka, gm. Chorzele wraz z infrastrukturą towarzyszącą: przebudową urządzeń energetycznych kolidujących z projektowaną rozbudową oraz budową sieci wodociągowej.
Zadanie obejmuje:
Rozbudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, gmina Chorzele poprzez:
- budowę jezdni w obrębie istniejącego pasa drogowego, a także w obrębie działek prywatnych, które ulegną podziałowi pod poszerzenie pasa drogowego;
- budowę zjazdów indywidulanych do nieruchomości przyległych oraz dojść do posesji z betonowej kostki brukowej;
- wykonanie poboczy obustronnie z kruszywa naturalnego o szer. 0,75m;
- budowę kanału technologicznego;
- budowę rowu odwadniającego otwartego wraz z przepustami pod zjazdami w pasie drogowym drogi gminnej;
- budowę rowu odwadniającego w pasie drogi powiatowej nr 3215W oraz budowę przepustu poprzecznego pod nawierzchnią jezdni,
- zmodernizowanie skrzyżowań z drogą powiatową nr 3215W;
- usunięcie kolizji projektowanej drogi gminnej z istniejącą siecią wodociągową;
- usunięcie kolizji projektowanej drogi gminnej z istniejącą napowietrzną siecią elektroenergetyczną oraz istniejącym złączem kablowo- pomiarowym;
- przebudowę odcinka sieci wodociągowej;
- usunięcie kolizji istniejącego słupa linii nn oraz istniejącego złącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV;
- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją.
I. BRANŻA DROGOWA
Parametry techniczne:
- droga gminna klasy D;
-prędkość projektowana 30 km/h;
- kategoria ruchu KR1;
- pochylenie podłużne dowiązane do istniejącej niwelety;
- jednia szerokości 5,00 m;
- asfaltowe zjazdy indywidualne do nieruchomości przyległych;
- dojścia do posesji prywatnych z betonowej kostki brukowej;
- wyprofilowane i uzupełnione obustronne pobocza szerokości 0,75 m;
Konstrukcja nawierzchni:
Jezdnia:
- warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4 cm;
- warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 grub. 5cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 5 cm;
- istniejące podłoże gruntowe.
Jezdnia - poszerzenia:
- warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4 cm;
- warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 grub. 5cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 25 cm;
Zjazdy:
- warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 grub. 5 cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 20 cm;
Dojścia do posesji:
- warstwa ścieralna kostka betonowa grub. 6 cm;
- podsypka cementowo- piaskowa grub. 5 cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 10 cm;
- warstwa odcinająca z pospółki grub. 10 cm.
Pobocza:
- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 8 cm.
II. BRANŻA SANITARNA
Zakres robót obejmuje:
- przebudowę odcinka sieci wodociągowej z rur PE100RC SDR17 średnicy 160mm, PE100RC SDR17 średnicy 90mm na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 16/1, 18/1, 20/1, 22/1, 24/1, 26/1, 28/1, 30/1, 32/1, 34/1, 36/1, 38/5, 40/1, 42/1, 78 w obrębie Jedlinka gmina Chorzele;
- budowę rowu odwadniającego otwartego wraz z przepustami pod zjazdami;
- budowę rowu odwadniającego otwartego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3215W wraz z przepustem poprzecznym pod nawierzchnią jezdni;
- budowę kanału technologicznego;
- obsługę geodezyjną;
- roboty ziemne;
- roboty odwodnieniowe (odwodnienie wykopów);
- rozruch i próbę szczelności wybudowanego systemu wodociągowego;
- próbę szczelności kanału technologicznego;
- przywrócenie terenu przyległego do stanu pierwotnego.
III. BRANŻA ELEKTRYCZNA
Zakres robót obejmuje usunięcie kolizji istniejącego słupa linii nn oraz istniejącego złącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV poprzez:
- przebudowę słupa linii niskiego napięcia;
- przebudowę przyłącza napowietrznego do domu jednorodzinnego - posesja nr 18;
- przebudowę złącza kablowego niskiego napięcia 0,4kV.
IV. OZNAKOWANI

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2022 | 12:00


» Lokalizacja

06-330 Chorzele


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Chorzele
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się